Stárnutí ve Francii: Hlavní trendy a vládní opatření

Název práce: Aging in France: Major Trends and Government Policies
Autor(ka) práce: Doseděl, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
France, as a developed country, has experienced two simultaneous trends in the last decades, i.e., increasing life expectancy and decreasing fertility rate. This inevitably results in population aging. This thesis has two objectives. The first one is to provide a deeper understanding of where France stands from a demographic point of view while using key demographic indicators. Critical drivers impacting these indicators are identified. The second and main objective is to provide a thorough examination of strategic initiatives undertaken by the French government from 2003 onwards, aimed at addressing the challenges posed by population aging. Although France resembles its European peers in certain aspects, such as in the old-age dependency ratio, it stands out by outperforming in fertility, placing first among EU countries ever since the 1990s. Speaking of the government approach, France is actively engaged in the agenda of population aging, which can be demonstrated by numerous governmental plans carried out ever since 2003. On the other side of the equation, France has considerably higher public social spending than other EU or OECD countries. The level of financial resources dedicated to this area has been increasing ever since the 1990s, which might pose a severe threat to the future development of France.
Klíčová slova: France; population aging; ferility
Název práce: Stárnutí ve Francii: Hlavní trendy a vládní opatření
Autor(ka) práce: Doseděl, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Šaroch, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Francie, jakožto vyspělá země, se v posledních desetiletích potýká s dvěma jevy, a to zvyšování průměrné délky života a zároveň klesající plodností. To nepochybně vede ke stárnutí populace. Tato diplomová práce má dva cíle. První cíl je získat hlubší porozumnění toho, kde se aktuálně Francie nachází z pohledu klíčových demografických indikátorů. Stěžejní vlivy, které mají dopad na tyto indikátory, jsou identifikovány. Druhý a hlavní cíl se zaměřuje na porozumění strategických iniciativ ze strany francouzské vlády od roku 2003, které mají za cíl adresovat výzvy, které státnutí populace přináší. Ačkoliv se Francie podobá v mnoha aspektech ostatním evropským státům, například v indexu závislosti starých osob, v jiných ohledech, například v plodnosti, je na evropské špici již od 90. let 20. století. Co se týče přístupu vlády, Francie se aktivně zajímá o výzvy způsobené stárnutím populace. Důkazem jsou mnohačetné vládní programy, které svou historií sahají až do roku 2003. Na druhé straně rovnice však stojí fakt, že Francie vykazuje daleko vyšší veřejné sociální výdaje ve srovnání s ostatními státy Evropské Unie či OECD. Výše finančních prostředků plynoucí do této oblasti se nepřetržitě zvyšuje od 90. let 20. století, což může výrazně ohrozit budoucí vývoj Francie.
Klíčová slova: Francie; stárnutí populace; plodnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80807/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: