Organizace destinačního managementu na oblastní úrovni v Česku

Název práce: Organizace destinačního managementu na oblastní úrovni v Česku
Autor(ka) práce: Vašková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Minárik, Katarína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá certifikovanými oblastními organizacemi destinačního managementu v Česku. Cílem práce je charakterizovat a klasifikovat jednotlivé certifikované organizace destinačního managementu na oblastní úrovni v České republice. Dílčím cílem práce je zhodnotit kvalitu webových stránek oblastních společností. Pro naplnění cílů byla využita obsahová analýza webů a shluková analýza typu k-průměr. Teoretická část práce se zabývá destinačním managementem, destinačním marketingem a systémem Kategorizace a certifikace v České republice. Praktická část se zabývá výsledky obou analýz. Organizace jsou klasifikovány podle stanovených kritérií do tří skupin na základě shlukové analýzy a jsou identifikovány nejvýznamnější organizace destinačního managementu. Webové stránky jsou vyhodnoceny dle atraktivnosti a uživatelské funkčnosti, informační hodnoty a celkové správy webových stránek.
Klíčová slova: DMO; organizace destinačního managementu; certifikace DMO; destinační management; kategorizace DMO; destinační marketing
Název práce: Destination Management Organizations at the Regional Level in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vašková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janeček, Petr
Oponenti práce: Minárik, Katarína
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with certified regional destination management organisations in the Czech Republic. The aim of the thesis is to characterize and classify individual certified destination management organizations at the regional level in the Czech Republic. A sub-objective of the thesis is to evaluate the quality of the websites of the regional companies. Content analysis of websites and k-means cluster analysis were used to fulfil the objectives. The theoretical part of the thesis deals with destination management, destination marketing and the system of categorization and certification in the Czech Republic. The practical part deals with the results of both analyses. Organizations are classified according to the set criteria into three groups based on cluster analysis and the most important destination management organizations are identified. Websites are evaluated according to attractiveness and user functionality, information value and overall website management.
Klíčová slova: destination management; destination management organizations; categorization of DMOs; destination marketing; DMO; certification of DMOs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79925/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: