Špecifiká trhu práce v Taliansku v kontexte Európskej únie

Název práce: Špecifiká trhu práce v Taliansku v kontexte Európskej únie
Autor(ka) práce: Nemec, Erik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou tejto diplomovej práce je „Špecifiká trhu práce v Taliansku v kontexte Európskej únie”. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo preskúmať špecifika trhu práce a talianskeho trhu s dôrazom na platové nerovnosti. Práca obsahuje 4 kapitoly a podkapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá trhom práce z globálneho hľadiska. V následnej sa riešil trh práce v Európskej únií. Tretia ide viac do hĺkby kedy je viac prodrobne popísaná zaoberá sa trhom práce v Taliansku a následne aj v špecifických regiónoch Talianska. Nakonci je dotazníkové šetrenie a jeho vyhodnotenie
Klíčová slova: Trh práce; Taliansky trh; Platové nerovnosti
Název práce: Špecifiká trhu práce v Taliansku v kontexte Európskej únie
Autor(ka) práce: Nemec, Erik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je „Specifika trhu práce v Itálii v kontextu Evropské unie”. Hlavním cílem diplomové práce bylo prozkoumat specifika trhu práce a italského trhu s důrazem na platové nerovnosti. Práce obsahuje 4 kapitoly a podkapitoly. První kapitola se zabývá trhem práce z globálního hlediska. V následné se řešil trh práce v Evropské unii. Třetí jde více do hloubky kdy je více prodrobně popsána zabývá se trhem práce v Itálii a následně i ve specifických regionech Itálie. Nakonci je dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení.
Klíčová slova: Trh práce; Italský trh; Platové nerovnosti
Název práce: Specifics of the labor market in Italy in the context of the European Union
Autor(ka) práce: Nemec, Erik
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of this thesis is "Specifics of the labor market in Italy in the context of the European Union". The main goal of the thesis was to examine the specifics of the labor market and the Italian market with an emphasis on wage inequalities. The work contains 4 chapters and subsections. The first chapter deals with the labor market from a global perspective. In the subsequent one, the labor market in the European Union was addressed. The third goes more in-depth when it is described in more detail, it deals with the labor market in Italy and subsequently also in specific regions of Italy. Finally, there is a questionnaire survey and its evaluation.
Klíčová slova: Labour market; Italian market; Wage inequalities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2022
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79712/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: