Ekonomická diplomacia Slovenskej republiky – súčasná podoba a nové výzvy do budúcnosti

Název práce: Ekonomická diplomacia Slovenskej republiky – súčasná podoba a nové výzvy do budúcnost
Autor(ka) práce: Uhelák, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa venuje analýze ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky s dôrazom na podporu exportérov. Cieľom práce je podrobne preskúmať súčasný stav ekonomickej diplomacie a jej nástrojov na Slovensku. Súčasťou tejto analýzy je aj komparatívne zhodnotenie ekonomickej diplomacie Českej republiky a Fínska. Práca si kladie za cieľ identifikovať úspešné stratégie a prístupy, ktoré by mohli poslúžiť ako inšpirácia pre slovenskú ekonomickú diplomaciu. V rámci tejto štúdie sa venujeme podrobnej analýze stratégií a nástrojov používaných v týchto krajinách, s dôrazom na podporu exportérov, a hľadáme možnosti, ako by tieto prístupy mohli byť uplatnené na Slovensku.
Klíčová slova: Ekonomická diplomacia; Podpora exportu; Diplomacia; Nástroje ekonomickej diplomacie
Název práce: Ekonomická diplomacia Slovenskej republiky – súčasná podoba a nové výzvy do budúcnosti
Autor(ka) práce: Uhelák, Filip
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá analýzou ekonomické diplomacie Slovenské republiky s důrazem na podporu exportérů. Cílem práce je podrobně prozkoumat současný stav ekonomické diplomacie a jejích nástrojů na Slovensku. Součástí této analýzy je i komparativní hodnocení ekonomické diplomacie České republiky a Finska. Práce si klade za cíl identifikovat úspěšné strategie a přístupy, které by mohly sloužit jako inspirace pro slovenskou ekonomickou diplomacii. V rámci této studie se věnujeme podrobné analýze strategií a nástrojů používaných v těchto zemích, s důrazem na podporu exportérů, a hledáme možnosti, jak by tyto přístupy mohly být uplatněny na Slovensku.
Klíčová slova: Ekonomická diplomacie; Podpora exportu; Nástroje ekonomické diplomacie; Diplomacie
Název práce: Economic Diplomacy of the Slovak Republic - Current Form and Future Challenges
Autor(ka) práce: Uhelák, Filip
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peterková, Jana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis focuses on the analysis of Slovak economic diplomacy, specifically in the area of export support. The aim of the work is to thoroughly investigate the current state of Slovakia's economic diplomacy and its tools. Included in this analysis is a comparative assessment of the economic diplomacy of the Czech Republic and Finland. The thesis aims to identify successful strategies and approaches that could serve as inspiration for Slovak economic diplomacy. In this study, we conduct a detailed analysis of the strategies and tools used in these countries, emphasizing support for exporters, and seek opportunities for how these approaches could be applied in Slovakia.
Klíčová slova: export support; Diplomacy; tools of economic diplomacy; Economic diplomacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 8. 2021
Datum podání práce: 30. 6. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77526/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: