Energetická bezpečnost a potenciál energetické soběstačnosti Finské republiky

Název práce: Energetická bezpečnost a potenciál energetické soběstačnosti Finské republiky
Autor(ka) práce: Urbánková, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je zhodnocení energetické bezpečnosti Finské republiky z různých hledisek na základě dostupných dat a potenciál Finské republiky na cestě k energetické soběstačnosti. Práce bude vycházet z dostupných dat a analýzy plánů a strategií, které obsahují rámec budoucího vývoje energetiky v zemi. Práce se soustředí na dosažení cíle za pomoci zhodnocení nynějších i historických energetických vztahů Finské republiky s Ruskou federací a zároveň zohledňuje provázanost finské energetiky s cíli a plány EU. Dále práce řeší otázku vybudování energetické infrastruktury ve Finsku k dosažení samostatnosti v tomto odvětví. V neposlední řadě budou v práci zohledněna úsporná opatření, která jsou již zavedena nebo se plánují v blízké budoucnosti zavést na cestě při snižování energetické náročnosti domácností a firem.
Klíčová slova: Diverzifikace energetického mixu; Energetická a klimatická strategie EU; Energetická soběstačnost; Energetická bezpečnost
Název práce: Energy security and energy self-sufficiency potential of the Republic of Finland
Autor(ka) práce: Urbánková, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the energy security of the Republic of Finland from various points of view based on the available data and the potential of the Republic of Finland on the way to energy self-sufficiency. The work will be based on available data and analysis of plans and strategies that contain the framework for the future development of energy in the country. The work focuses on achieving the goal by evaluating the current and historical energy relations of the Republic of Finland with the Russian Federation, and at the same time takes into account the interconnectedness of the Finnish energy industry with the goals and plans of the EU. Furthermore, the work addresses the issue of building energy infrastructure in Finland to achieve independence in this sector. Last but not least, the work will take into account saving measures that have already been implemented or are planned to be implemented in the near future on the way to reducing the energy consumption of households and companies.
Klíčová slova: Energy self-sufficiency; Diversification of the energy mix; Energy and climate plan of the EU; Energy security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Evropská ekonomická integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2022
Datum podání práce: 3. 7. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: