Dopad ESG na bankovní sektor

Název práce: Dopad ESG na bankovní sektor
Autor(ka) práce: Šulcová, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá oblastí environmentální, sociální a správy a řízení neboli ESG. V bakalářské práci jsou popsány jeho dopady na bankovní sektor s konkrétním příkladem na České spořitelně. Teoretická část popisuje základní pilíře ESG, jejich důvody a dopady na bankovní sektor. Dále je vysvětlen nefinanční reporting a regulace ESG, včetně ESG hodnocení, ratingových agentur a kritérií podle kterých se ESG hodnocení dělá. Praktická část zahrnuje kvantitativní výzkum zaměřený na dopady ESG na bankovní sektor a strategii České spořitelny v implementaci ESG, která je vysvětlena díky hloubkového rozhovoru.
Klíčová slova: ESG; Dopady; Trendy; Bankovní sektor; Česká spořitelna; Erste Group; CSRD; NFRD; Green Deal; ESG hodnocení; Rizika; Udržitelnost
Název práce: The impact of ESG on the banking sector
Autor(ka) práce: Šulcová, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Zezula, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on the field of environmental, social and governance (ESG). The bachelor's thesis describes its impacts on the banking sector with a specific example at Česká spořitelna. The theoretical part describes the basic pillars of ESG, their reasons and outcomes in the banking sector. Furthermore, non-financial reporting and ESG regulation are explained, including ESG ratings, rating agencies and criteria according to which ESG ratings are made. The practical part includes quantitative research focused on the effects of ESG on the banking sector and the strategy of Česká spořitelna in the implementation of ESG, which is explained thanks to an in-depth interview.
Klíčová slova: ESG; Česká spořitelna; Erste Group; Impacts; Trends; Banking sector; CSDR; NFRD; Green Deal; ESG rating; Risks; Sustainability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2022
Datum podání práce: 10. 7. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: