Využití kalkulací v konkrétním podniku

Název práce: Využití kalkulací v konkrétním podniku
Autor(ka) práce: Fiedler, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Fibírová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu kalkulací v podniku zabývajícím se zakázkovou výrobou zemědělských produktů. Práce se rozděluje na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou shrnuty pojmy výnosy z hlavní výdělečné činnosti, marže výkonu a zisk před zdaněním. Teorie se také zabývá pojetím nákladů a jejich členěním a následně kalkulacemi a jejich využitím. Praktická část se zaměřuje na analýzu podniku a současného stavu v oblasti kalkulací. Na základě provedené analýzy jsou navržena optimalizační řešení nedostatků a nakonec je uveden nový kalkulační vzorec.
Klíčová slova: kalkulace; náklady; kalkulační vzorec; zemědělská výroba; zakázková výroba
Název práce: Use of calculations in a specific company
Autor(ka) práce: Fiedler, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Fibírová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the analysis of the current state of calculations in a company engaged in the custom production of agricultural products. The work is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the concepts of income from the main earning activity, performance margin and profit before taxation are summarized. The theoretical part also deals with the concept of costs and their breakdown and subsequently with calculations and their usage. The practical part focuses on the analysis of the company and the current situation in the area of calculations. On the basis of the performed analysis, optimization solutions to the shortcomings are proposed, and finally a new calculation formula is presented.
Klíčová slova: agricultural production; calculation formula; custom production; calculation; costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2023
Datum podání práce: 4. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83364/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: