Možnosti využití nákladních elektrických koloběžek v logistice

Název práce: Možnosti využití nákladních elektrických koloběžek v logistice
Autor(ka) práce: Šimek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této diplomové práci je zkoumáno využití elektrických koloběžek v rámci logistiky v praxi. Cílem diplomové práce je zhodnotit jejich vhodnost pro přepravu zásilek či pro rozvoz jídla. Osobní elektrické koloběžky jsou součástí městské mikromobility, a proto zde jsou komparovány s ostatními dopravními prostředky jako elektrokola či elektrické skútry, které jsou kurýry rozvážkových společností také využívány. Nákladní elektrokoloběžky zatím do běžného provozu zařazeny nejsou, existují ale prototypy, které se v současné době stále vyvíjí. Pomocí získaných dat jsou zkoumány možnosti elektrických koloběžek pro přepravu v praxi. Je zde rovněž zanalyzováno prostředí, ve kterém jsou elektrokoloběžky využívány, a to včetně vlivu infrastruktury, legislativy i samotných jejich uživatelů. Smyslem práce je vyhodnotit, zda mají elektrokoloběžky v logistice potenciální využití či nikoliv. Cílem práce dále je nalézt vhodný podnikatelský model firmy, které by se nejvíce vyplatilo provozovat elektrické koloběžky pro logistické účely.
Klíčová slova: Elektrokoloběžka; Kurýrní služby; Mikromobilita; Logistika
Název práce: Possibilities of utilization electric scooters in logistics
Autor(ka) práce: Šimek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the utilization of electric scooters within logistics in practice. The objective of this thesis is to evaluate their suitability for parcel delivery or food delivery. Personal electric scooters are part of urban micro-mobility, and therefore, they are compared with other means of transportation such as electric bicycles or electric scooters, which are also used by courier delivery companies. Cargo e-scooters are not yet included in regular operations, but prototypes are currently being developed The possibilities of electric scooters for transportation in practice are explored using acquired data. The environment in which electric scooters are utilized, including the influence of infrastructure, legislation, and their users, is also analyzed. The aim of this study is to evaluate whether electric scooters have a potential use in logistics or not. Furthermore, the aim of the thesis is to find a suitable business model for a company that would most profitable to operate electric scooters for logistic purposes.
Klíčová slova: E-scooter; Delivery services; Logistics; Micromobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 5. 2022
Datum podání práce: 4. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80766/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: