Daňové souvislosti fiskálních pravidel ve vybraných státech EU

Název práce: Daňové souvislosti fiskálních pravidel ve vybraných státech EU
Autor(ka) práce: Lauterkranz, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Síbrtová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňových souvislostí fiskálních pravidel v Evropské unii. Cílem práce je analýza daňových souvislostí fiskálních pravidel (zejména těch příjmových) a zjištění, zda napomáhají lepší fiskální disciplíně. Budou také zkoumány další determinanty fiskální disciplíny. V první části práce je vysvětlena konstrukce jednotlivých typů pravidel a jejich provázanost s daňovou politikou. V druhé části práce jsou popsána zdrojová data, ze kterých je čerpáno a způsob jejich analýzy. V této části práce je také na základě pěti indikátorů sestaven žebříček fiskální disciplíny, který pokrývá všechny státy EU. Při jeho vytvoření byly použity hodnoty za rok 2021. Třetí část práce je věnována analýze příjmových pravidel v EU. Následně je provedena regresní analýza, která zkoumá vliv vybraných veličin na fiskální disciplínu. Výsledkem práce je, že daňové souvislosti hrají prominentní roli pouze v příjmových pravidlech, která ale nejsou příliš využívána. V regresní analýze se ukázaly všechny proměnné související s fiskálními pravidly jako statisticky nevýznamné. Analýza ale také ukázala, že nízká daňová kvóta, vysoká ekonomická vyspělost a nečlenství v Eurozóně mají pozitivní vliv na fiskální disciplínu.
Klíčová slova: příjmová fiskální pravidla; fiskální disciplína; daňové souvislosti fiskálních pravidel; fiskální pravidla
Název práce: Tax-related aspects of fiscal rules in selected EU countries
Autor(ka) práce: Lauterkranz, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavel, Jan
Oponenti práce: Síbrtová, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Diploma thesis examines tax-related aspects of fiscal rules in the European Union. The goal of this thesis is to analyze tax-related aspects of fiscal rules (especially revenue rules) and to determine their impact on fiscal discipline. Other determinants of fiscal discipline will be analyzed as well. The first part of this thesis explains different types of fiscal rules and their relation to taxation. The second part consists of data resources and method, that is used to analyze these data. In this part, all of the EU member countries are ranked by their fiscal discipline. Values of five different indicators for 2021 are used to create this ranking. The third part of the thesis is focused on the analysis of revenue fiscal rules in the EU. Subsequently, a regression analysis is provided to examine the impact of selected variables on the fiscal discipline. The results show, that tax-related aspects are only prominent in revenue rules, which, however, aren’t very common. The regression analysis shows all fiscal rules-related variables as statistically insignificant. However, the analysis proves that low tax quota, high economic development and non-membership in the Eurozone to have a positive impact on fiscal discipline.
Klíčová slova: fiscal discipline; tax-related aspects of fiscal rules; fiscal rules; revenue fiscal rules

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2023
Datum podání práce: 5. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83733/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: