Market Driving and Performance: The Role of Dynamic Capabilities and Transformational Leadership

Název práce: Market Driving and Performance: The Role of Dynamic Capabilities and Transformational Leadership
Autor(ka) práce: Wegert, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Machek, Ondřej; Přibová, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Purpose: The objective of this doctoral dissertation is to explore the interplay of market driving, dynamic capabilities and transformational leadership, and their impact on performance. It aims to shed light on how firms engage in market driving, dynamic capabilities they deploy, and leadership they practice. Ultimately, this dissertation explores the empirical effect of their interplay on performance. Methodology: This doctoral dissertation adopts a mixed-method approach. Qualitative pre-research enables an exploration of the subjective experiences and perceptions of managers. The main quantitative research with 300 firms from the technological and start-up sector using PLS-SEM analysis allows empirical examination of the interplay between the key constructs, yielding statistically significant results and providing a more generalizable view of the relationships. Findings: The results underscore a strong positive influence of market driving on dynamic capabilities and transformational leadership, and moderate effect on firm performance. This supports the notion of market driving as an antecedent to dynamic capabilities and transformational leadership. Furthermore, the dissertation highlights the critical role of dynamic capabilities and transformational leadership as a mediator between market driving and firm performance, emphasizing its importance in translating market driving into performance. Based on qualitative pre-research, the extent firms engage in market driving, dynamic capabilities and transformational leadership varies depending on their business stage. Limitations: The generalizability might be constrained due to the research conducted in a single country and exclusively in the technology and start-up sector. The data were collected during and post Covid-19 crisis with possible impact on firms' behaviors. The reliance on self-reported measures might introduce potential biases. Originality: This doctoral dissertation offers the empirical exploration of the relationships between market driving, dynamic capabilities, transformational leadership, and firm performance. Mixed-method approach enables an understanding of these complex relationships, providing both qualitative insights and empirical quantitative evidence.
Klíčová slova: Market driving; Dynamic capabilities; Transformational leadership; Performance
Název práce: Market Driving and Performance: The Role of Dynamic Capabilities and Transformational Leadership
Autor(ka) práce: Wegert, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Karlíček, Miroslav
Oponenti práce: Machek, Ondřej; Přibová, Marie
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cíl: Cílem této disertační práce je prozkoumat vzájemné působení konstruktů vytváření trhu, dynamických schopností a transformačního leadershipu, a jejich vliv na výkonnost. Cílem je objasnit, jak se firmy přistupují k vytváření trhu, jak využívají dynamické schopnosti a jak praktikují transformační leadership. V konečném důsledku tato disertační práce zkoumá empirický vliv jejich vzájemného působení na výkonnost. Metodologie: Tato disertační práce využívá smíšený metodický přístup. Kvalitativní předvýzkum umožňuje zkoumat subjektivní zkušenosti a vnímání manažerů. Hlavní kvantitativní výzkum s 300 firmami z technologického a start-upového sektoru s využitím analýzy PLS-SEM umožňuje empirické zkoumání vzájemného působení klíčových konstruktů. Dohromady přináší statisticky významné výsledky a poskytuje zobecnitelnější pohled na konrétní vztahy. Zjištění: Výsledky zdůrazňují silný pozitivní vliv tržního řízení na dynamické schopnosti a tranformačního leadership, a mírný vliv na výkonnost firmy. To podporuje představu vytváření trhu jako antecedentu dynamických schopností a transformačního vedení. Disertační práce dále zdůrazňuje kritickou roli dynamických schopností a transformačního vedení jako prostředníka mezi vytvářením trhu a výkonností firmy, čímž zdůrazňuje jeho význam při promítání vytváření trhu do výkonnosti. Na základě kvalitativního předvýzkumu se míra zapojení firem do vytváření trhu, dynamických schopností a transformačního vedení liší v závislosti na fázi jejich podnikání. Limity: Zobecnitelnost může být omezena vzhledem k výzkumu prováděnému v jedné zemi a výhradně v technologickém a start-upovém sektoru. Údaje byly shromážděny během krize Covid-19 a po ní, což mohlo mít vliv na chování firem. Spoléhání se na sebehodnocení ze strany manažerů může znamenat potenciální zkreslení odpovědí. Originalita: Tato disertační práce nabízí empirické zkoumání vztahů mezi vytvářením trhu, dynamickými schopnostmi, transformačním vedením a výkonností firmy. Smíšený metodický přístup umožňuje pochopení těchto komplexních vztahů a poskytuje jak kvalitativní poznatky, tak empirické kvantitativní důkazy.
Klíčová slova: Vytváření trhu; Dynamické schopnosti; Transformační leadership; Výkonnost firem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2020
Datum podání práce: 11. 1. 2024
Datum obhajoby: 13. 3. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75350/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: