Rigidita Trhu Práce v České Republice v Letech 2015–2022

Název práce: Labour Market Rigidity in the Czech Republic between 2015–2022
Autor(ka) práce: Lam, Wing Yan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This dissertation aims at exploring the labour market tightness level across regions and compare their sectoral differences from 2015-2022. A better understanding of the overall tightness and rigidity, aids to implement a more inclusive policy including measures or trainings to attract discouraged workers back into labour force.
Klíčová slova: rigidity of labour market; Beveridge curve; Employment Protection Legislation; unemployment; matching function; labour flows
Název práce: Rigidita Trhu Práce v České Republice v Letech 2015–2022
Autor(ka) práce: Lam, Wing Yan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bednář, Milan
Oponenti práce: Brabec, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato disertační práce si klade za cíl prozkoumat úroveň napjatosti trhu práce napříč regiony a porovnat jejich odvětvové rozdíly v letech 2015–2022. Lepší pochopení celkové těsnosti a rigidity pomáhá zavádět inkluzivnější politiku, včetně opatření nebo školení, která mají přilákat odrazované pracovníky zpět do pracovní síly.
Klíčová slova: nezaměstnanost; legislativa na ochranu zaměstnanosti; rigidita trhu práce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics and Public Policy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2023
Datum podání práce: 11. 8. 2023
Datum obhajoby: 3. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: