Alternativní měřítka výkonnosti v účetních závěrkách evropských výrobních podniků

Název práce: Alternativní měřítka výkonnosti v účetních závěrkách evropských výrobních podniků
Autor(ka) práce: Hanousková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Čevela, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
S rostoucím počtem investicí napříč celým světem se vykazování alternativních měřítek výkonnosti stalo běžnou součástí účetních závěrek a výročních zpráv společností. Upravená měřítka výkonnosti společnosti vykazují za vidinou lepšího a věrohodnějšího zobrazení svých výsledků. Tyto výsledky očišťují o nestandardní položky, které přímo nesouvisejí s hlavní činností a hlavním oborem podniku. Se zvyšujícím se počtem vykazování těchto měřítek začala debata o tom, zda je prezentace upravených hodnot v souladu s transparentností a věrným obrazem fungování společnosti. Orgány činné v regulaci a kontrole vykazování, například Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, tak začaly vydávat pokyny k úpravě vykazování těchto alternativních měřítek výkonnosti. Cílem je sjednotit vykazování tak, aby tyto ukazatele bylo možné porovnat mezi společnostmi navzájem, a zároveň byl srozumitelný postup úprav těchto ukazatelů. Cílem této práce je shrnout nejdůležitější informace z oblasti alternativních měřítek výkonnosti podniků. Dále popsat nejzásadnější regulace týkající se tohoto tématu a zmapovat výskyt alternativních měřítek výkonnosti v účetních závěrkách a výročních zprávách výrobních společností. Vzorek se skládá z 43 společností figurujících v indexu Stoxx Europe 600. Společnosti jsou zahrnuty v sektoru s koncem účetního období v roce 2022. Výsledky výzkumu potvrdily, že alternativní měřítka jsou ze strany podniků hojně využívána, avšak jejich pojmenování a výpočet se u společností liší. Nejběžnějším alternativním ukazatelem v účetních závěrkách je provozní zisk. Nejčastější úpravy při výpočtu alternativních měřítek výkonnosti pak souvisí s podnikovými kombinacemi a akvizicemi.
Klíčová slova: ESMA; Primary Financial Statements; Guidelines on Alternative Performance Measures; Industrial Goods & Services; Adjustments; Provozní zisk; Klasická měřítka výkonnosti; APM; Alternativní měřítka výkonnosti; non-IFRS; non-GAAP
Název práce: Alternative performance measures in the accounts of European manufacturing companies
Autor(ka) práce: Hanousková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Čevela, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
With an increasing number of investments across the globe, the reporting of alternative performance measures has become a common part of companies' financial statements and annual reports. Adjusted performance measures are reported by companies in order to provide a better and more credible representation of their results. These results are adjusted for non-standard items that are not directly related to the core business and core business of the company. With the increasing number of reporting of these measures, a debate has started on whether the reporting of adjusted figures is consistent with transparency and a true picture of a company's performance. As a result, regulatory and reporting bodies such as the European Securities and Markets Authority have started to issue guidance on how to adjust the reporting of these alternative performance measures. The aim is to harmonise reporting so that these metrics can be compared between companies and so that the process of adjusting these metrics can be understood. The aim of this paper is to summarize the most important information in the field of alternative measures of corporate performance. To describe the most important regulations related to this topic and to map the occurrence of alternative performance measures in financial statements and annual reports of manufacturing companies. The sample consists of 43 companies listed in the Stoxx Europe 600 index. The companies are included in the Industrial Goods & Services sector with a financial year end in 2022. The results of the research confirmed that alternative measures are widely used by companies, but their naming and calculation varies across companies. The most common alternative measure in financial statements is operating profit. The most common adjustments in the calculation of alternative performance measures are related to business combinations and acquisitions.
Klíčová slova: AMP; Alternative performance measures; non-IFRS; non-GAAP; Operating profit; Traditional performance measures; ESMA; Guidelines on Alternative Performance Measures; Industrial Goods & Services; Adjustments; Primary Financial Statements

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2023
Datum podání práce: 11. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83351/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: