Účinnost měnové politiky ČNB v reakci na inflační krizi roku 2022

Název práce: Účinnost měnové politiky ČNB v reakci na inflační krizi roku 2022
Autor(ka) práce: Voldřich, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Mikuláš
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V roce 2022 nastala v České republice inflační krize, jejíž příčiny tato práce spatřuje v koronavirové pandemii, uvolněné fiskální politice, expanzivní měnové politice, válce na Ukrajině a cenách energií. ČNB na inflaci reagovala zvýšením úrokových sazeb, zpřísněním limitů hypotečního trhu a devizovými intervencemi za účelem posilnění koruny, což je v souladu se současnými ekonomickými teoriemi. Tato práce se snaží odpovědět na otázku, zda byla přijatá měnová politika v boji proti inflaci účinná. Za pomoci ekonometrického VAR modelu byly posuzovány dvě hypotézy. První hypotézu, která zní: „Prodej devizových rezerv vede skrze silnější korunu ke snížení míry inflace“, se povedlo přijmout částečně – devizové intervence dle modelu vedou k silnější koruně, vliv silné koruny však vyšel nejednoznačně. Druhou hypotézu, která zní: „Zvýšení úrokových sazeb vede ke snížení míry inflace“, se povedlo přijmout zcela. Model tedy potvrdil účinnost zvýšených sazeb na pokles míry inflace. Kroky ČNB se tak, dle závěrů práce, prokázaly jako účinné, což koresponduje s tím, že míra inflace od ledna 2023 neustále klesá.
Klíčová slova: inflace; VAR model; měnová politika; Česká národní banka
Název práce: The effectiveness of the CNB's monetary policy in response to the 2022 inflation crisis
Autor(ka) práce: Voldřich, Václav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Mikuláš
Oponenti práce: Slaný, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In 2022, an inflation crisis occurred in the Czech Republic, the causes of which are described in this thesis. It identifies the following causes: the coronavirus pandemic, loose fiscal policy, expansionary monetary policy, the war in Ukraine, and energy prices. The CNB responded to inflation by raising interest rates, tightening mortgage limits, and intervening in foreign exchange to increase the value of the Czech crown, which is in accordance with current economic theories. This thesis seeks to answer the question of whether the CNB's monetary policy has been effective in fighting inflation. Two hypotheses were assessed using an econometric VAR model. The first hypothesis, which is: "Selling foreign exchange reserves leads to a lower inflation rate through a stronger Czech crown", was partially accepted – according to the model, foreign exchange interventions lead to a stronger currency, but the effect of a strong Czech crown is ambiguous. The second hypothesis, which is: “An increase in interest rates leads to a decrease in the inflation rate”, was accepted completely. Thus, the model confirmed the effectiveness of higher interest rates in reducing the inflation rate. Therefore, according to the conclusions of the paper, the actions of the CNB have proven to be effective, which corresponds to the fact that the inflation rate has been falling steadily since January 2023.
Klíčová slova: inflation; VAR model; Czech National Bank; monetary policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2023
Datum podání práce: 14. 12. 2023
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83971/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: