SOA Governance jako další vývojový stupeň zavádění SOA architektury

Název práce: SOA Governance jako další vývojový stupeň zavádění SOA architektury
Autor(ka) práce: Pršala, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Kasal, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na správu a řízení Servisně orientované architektury (SOA). Hlavní myšlenkou SOA je dekompozice systému na funkční celky, které obsahují ohraničenou a dobře srozumitelnou funkcionalitu. Tato funkcionalita je v podobě služeb nabízena ostatním celkům přes jasně definované rozhraní. Vznikají zde dobře identifikovatelné vztahy mezi poskytovatelem služby na straně jedné a konzumentem služby na straně druhé. Úlohou SOA governance je řízení těchto vztahů, monitoring kvality služeb a kontrola dodržování stanovených pravidel a politik. Tato pravidla a politiky stanovuje centrální tým zodpovědný za integraci a rozvoj architektury. Východiskem pro úspěšný rozvoj architektury je znalost portfolia služeb a vazeb mezi nimi. Každá služba by měla projít celým životním cyklem, na jehož jednotlivé fáze jsou aplikována příslušná pravidla. Hlavní pozornost je věnována provozní fázi - run-time monitoring a run-time governance. Teorie je doplněna o praktické příklady tvorby reportů a monitoringu provozu služby se zřetelem na kontrolu dodržování SLA. V závěru práce se nachází model struktury SOA governance zohledňující infrastrukturní prvky SOA a informační toky mezi nimi.
Klíčová slova: SLA; životní cyklus služeb; monitoring; BPM; proces; webová služba; SOA; ESB; SOA Governance
Název práce: SOA Governance
Autor(ka) práce: Pršala, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Kasal, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on administration and supervision of Service oriented architecture (SOA). The main idea of SOA is system decomposition to functional units, which contain bounded and well understandable functionality. This functionality, in form of service, is provided to other units through clearly described interface. Well-identified relationships between service provider and service consumer are created. SOA governance aims to manage these relationships, to monitor quality of services and to control adherence of stated rules and policies. These rules and policies are established by central team responsible for integration and architecture development. Starting point of successful architecture development is acquaintance of service portfolio and their inter-relationships. Each service should go through whole formal life-cycle, which particular phases have special policies applied. Main interest is devoted to run-time phase - run-time monitoring and run-time governance. Theory is complemented by practical examples of report generation and service monitoring with SLA adherence observation. The thesis also contains structural model of SOA governance taking into account infrastructural elements of SOA and information flows between them.
Klíčová slova: BPM; SOA Governance; service life-cycle; process; web service; SLA; SOA; ESB; monitoring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 1. 2008
Datum podání práce: 1. 1. 2009
Datum obhajoby: 10. 2. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/13123/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: