Vývoz neobnovitelných komodit a fiskální politika: Empirická analýza zemí závislých na zdrojích v letech 2000-2020

Název práce: Non-renewable Commodity Exports and Fiscal Policy: An Empirical Analysis of Resource-Dependent Countries between 2000-2020
Autor(ka) práce: Wang, Kai
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis explores the intricate relationship between non-renewable commodity exports and fiscal policy in resource-dependent countries from 2000 to 2021. The study is framed within economic theories related to resource-dependent economies, specifically the resource curse hypothesis. Utilizing a panel data approach and the autoregressive distributed lag (ARDL) model, the empirical analysis identifies a positive correlation between corporate corruption and government expenditures, and a negative correlation between Control of Corruption and the ratio of non-renewable exports to total exports. The study's primary objectives focus on unraveling the complex dynamics between non-renewable commodity exports and fiscal policy, offering valuable insights that inform policy decisions. The findings contribute substantively to the academic discourse on the multifaceted relationships shaping fiscal policy decisions within resource-dependent economies.
Klíčová slova: Resource-Dependent Countries; ARDL Model; Non-Renewable Commodity Exports; Fiscal Policy; Expenditure; Corruption; Taxation
Název práce: Vývoz neobnovitelných komodit a fiskální politika: Empirická analýza zemí závislých na zdrojích v letech 2000-2020
Autor(ka) práce: Wang, Kai
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zubíková, Adéla
Oponenti práce: Bednář, Milan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá složitý vztah mezi vývozem neobnovitelných komodit a fiskální politikou v zemích závislých na zdrojích v letech 2000 až 2021. Studie je zasazena do ekonomických teorií souvisejících s ekonomikami závislými na zdrojích, konkrétně do hypotézy prokletí zdrojů. Empirická analýza s využitím přístupu panelových dat a modelu autoregresivního distribuovaného zpoždění (ARDL) identifikuje pozitivní korelaci mezi korupcí firem a vládními výdaji a negativní korelaci mezi kontrolou korupce a poměrem neobnovitelných exportů k celkovému exportu. Primární cíle studie se zaměřují na odhalení složité dynamiky mezi vývozem neobnovitelných komodit a fiskální politikou a nabízí cenné poznatky, které jsou základem pro politická rozhodnutí. Zjištění významně přispívají k akademickému diskurzu o mnohostranných vztazích utvářejících rozhodnutí o fiskální politice v ekonomikách závislých na zdrojích. Vývoz neobnovitelných komodit a fiskální politika: Empirická analýza zemí závislých na zdrojích v letech 2000-2020
Klíčová slova: Země závislé na zdrojích; Model ARDL; Vývoz neobnovitelných komodit; Vývoz neobnovitelných komodit; Výdaje; Korupce; Korupce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics and Public Policy
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2023
Datum podání práce: 15. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84562/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: