Dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR

Název práce: Dopady pandemie COVID-19 na ekonomiku ČR
Autor(ka) práce: Padrnos, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pokorný, Tomáš
Oponenti práce: Chytil, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů pandemie na ekonomiku České republiky. Dopady jsou zjišťovány pomocí predikce hypotetického vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů za předpokladu, že by pandemie nenastala, a následným porovnáním s reálnými daty. Práce odhalila okamžité, ale pouze přechodné dopady na vývoj HDP a nezaměstnanosti, zatímco dopady na vývoj obchodní bilance a inflace se projevily později a byly perzistentnější. Tyto závěry poukazují na citlivost jednotlivých ukazatelů při pandemických a podobných negativních situacích a přináší důležité poznatky pro vytváření krizových strategií.
Klíčová slova: obchodní bilance; ARMA model; COVID-19; HDP; inflace; nezaměstnanost
Název práce: impacts of the COVID-19 pandemic on the Czech economy
Autor(ka) práce: Padrnos, Martin
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pokorný, Tomáš
Oponenti práce: Chytil, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of the impact of the pandemic on the economy of the Czech Republic. The impacts are determined by predicting hypothetical developments of selected macroeconomic indicators under the assumption that the pandemic would not occur and then comparing them with real data. The study revealed immediate but only transitory impacts on GDP and unemployment, while the impacts on the trade balance and inflation were more persistent and manifested later. These findings highlight the sensitivity of individual indicators in pandemic and similar negative situations and provide important insights for the design of crisis strategies.
Klíčová slova: GDP; COVID-19; inflation; unemployment; trade balance; ARIMA model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2023
Datum podání práce: 15. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84069/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: