Analýza vývoje měnového kurzu ruského rublu s ohledem na vliv ekonomických sankcí

Název práce: Analýza vývoje měnového kurzu ruského rublu s ohledem na vliv ekonomických sankcí
Autor(ka) práce: Vakhrusheva, Violetta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá ruskou ekonomiku se zaměřením na vývoj kurzu rublu od začátku konfliktu na Ukrajině. Je rozdělena do tří kapitol, studuje rovnovážné měnové kurzy, analyzuje časovou osu sankcí, ekonomické reakce a jejich dopad. Vysvětluje také fluktuace rublu s ohledem na proměnné, jako je cena ropy a obchodní metriky, a empiricky modeluje reálný efektivní měnový kurz rublu (REER). S využitím proměnných, jako jsou ceny ropy, obchodní bilance, obchodní podmínky, měnový agregát M2 a dolarový index, studie odhaluje vztahy mezi těmito faktory a REER rublu. Práce dochází k závěru, že chování rublu je ovlivňováno dynamikou globálního trhu, obchodními vztahy a domácími ekonomickými silami, což zdůrazňuje jeho přizpůsobivost a odolnost v reakci na vnější tlaky.
Klíčová slova: rovnovážný měnový kurz; dynamika obchodu; sankce; ruský rubl; konflikt na Ukrajině; cena ropy; geopolitické napětí; ekonomická opatření; Vector Error Correction Model; ekonometrická analýza; kointegrace
Název práce: Analysis of the development of the exchange rate of the Russian ruble with regard to the impact of economic sanctions
Autor(ka) práce: Vakhrusheva, Violetta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper examines the Russian economy, focusing on the development of the ruble exchange rate since the beginning of the conflict in Ukraine. Divided into three chapters, it studies equilibrium exchange rates, analyzes the timeline of sanctions, economic responses and their impact. It also explains the fluctuations of the ruble with respect to variables such as oil price and trade metrics, and empirically models the real effective exchange rate (REER) of the ruble. Using variables such as oil prices, trade balance, terms of trade, M2 monetary aggregate, and dollar index, the study uncovers the relationships between these factors and the REER of the ruble. The paper concludes that the ruble's behaviour is influenced by global market dynamics, trade relations and domestic economic forces, highlighting its adaptability and resilience in response to external pressures.
Klíčová slova: Equilibrium exchange rate; geopolitical tention; trade dynamics; sanctions; Vector Error Correction Model; russian ruble; Ukraine crisis; oil price; cointegration; economic response; econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2022
Datum podání práce: 15. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82339/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: