Inflation targeting: A fossil-fuel-driven supply-side shock effect on inflation and inflation expectations

Název práce: Inflation Targeting: A Fossil-Fuel-Driven Supply-Side Shock Effect on Inflation and Inflation Expectations
Autor(ka) práce: Nasenko, Nikolaj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
A fossil-fuel-driven supply-side shock has the potential for a serious and widespread effect on inflation. The historical and the most recent events provide us with great evidence. Fossil fuel market drivers are a notable example of events that are beyond the control of inflation-targeting central banks. The threat of unanchoring inflation expectations may under such circumstances be of special concern. In this regard, this thesis examines what is the appropriate monetary policy response from theoretical and practical perspectives. The most recent energy shock of 2021–2022 in the context of the Czech economy and the CNB’s monetary policy reaction was of primary interest. Our analysis suggests that the CNB Bank Board’s decision to initiate monetary tightening was required due to both, strong demand and the risk of second-round effects over the monetary policy horizon. According to our findings, dampening the aggregate demand may have suppressed incentives for further price increases and may have avoided prolonging the highly inflationary period. In addition, we find evidence that suppressing second-round effects, in particular the wage-price spiral, through changes in the policy rate (ceteris paribus) is rather ineffective.
Klíčová slova: wage-price spiral; monetary policy; supply-side shock; inflation; inflation expectations; second-round effects; fossil fuel
Název práce: Inflation targeting: A fossil-fuel-driven supply-side shock effect on inflation and inflation expectations
Autor(ka) práce: Nasenko, Nikolaj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Pour, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Nabídkový šok vyvolaný událostmi na trhu fosilních paliv má potenciál pro dalekosáhlý a značný inflační dopad. Přesvědčit nás o tom mohou historické i nedávné zkušenosti. Trh fosilních paliv je ovlivňován událostmi, které jsou zářným příkladem dění, které je zcela mimo kontrolu inflačně cílujících centrálních bank. Za těchto podmínek může být hrozba neukotvenosti inflačních očekávání zejména závažná. V tomto kontextu si tato práce klade otázku optimálního měnovopolitického nastavení z teoretického i praktického hlediska. V popředí našeho zájmu je energetický šok z let 2021–2022 v návaznosti na českou ekonomiku a měnovopolitickou reakci ČNB. Z našeho zkoumání usuzujeme, že rozhodnutí bankovní rady ČNB přistoupit k utahování měnových podmínek bylo žádoucí jak z důvodu silné poptávky, tak i v důsledku rizika sekundárních efektů na měnovopolitickém horizontu. Docházíme k závěru, že potlačení poptávkový tlaků mohlo odstranit některé pobídky pro další zvyšování cen a zamezit prodlužování vysoce inflačního prostředí. Nicméně potlačení sekundárních efektů, konkrétně mzdově-inflační spirály, skrze nastavení hlavní měnovopolitické sazby se zdá být (ceteris paribus) neefektivním.
Klíčová slova: sekundární efekty; inflace; inflační očekávání; mzdově-inflační spirála; fosilní paliva; měnová politika; nabídkový šok

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 7. 2022
Datum podání práce: 16. 8. 2023
Datum obhajoby: 6. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81175/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: