Testování způsobu výpočtu diskontní míry na základě historických dat

Název práce: Testování způsobu výpočtu diskontní míry na základě historických dat
Autor(ka) práce: Sýkora, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vhodnosti použití historických dat pro výpočet diskontní míry v rámci modelu oceňování kapitálových aktiv (CAPM) v takové podobě, jakou doporučuje například pan profesor Aswath Damodaran. Účelem práce je zjistit, zda je vhodné v tomto modelu počítat s historickou rizikovou prémií vypočtenou pomocí geometrického průměru výnosnosti indexu S&P 500 a tříměsíčních amerických státních pokladničních poukázek či desetiletých amerických státních dluhopisů. Hlavním cílem je otestovat, zda využití historické průměrné rizikové prémie vypočtené na základě desetiletých státních dluhopisů či tříměsíčních státních pokladničních poukázek nezkresluje výslednou hodnotu ocenění cenných papírů. V první části je obecně představen vývoj měnové politiky a teoretické pojmy, které nadále diplomová práce využívá či slouží jako doplnění kontextu. Následuje představení dvou základních způsobů, jakými je možné přistoupit k dosazení do modelu CAPM, a to na základě historické rizikové prémie a na základě aktuální bezrizikové úrokové míry. Jsou představeny předpoklady a problémy, které se pojí s použitím historických dat, a potenciální důsledky, které z toho mohou plynout. Dalším cílem je poté otestovat, zda jsou tyto předpoklady platné, případně jaké problémy se s nimi pojí, a zda jsou tyto předpoklady dlouhodobě udržitelné i z pohledu rostoucí inflace v letech 2021, 2022 a 2023. Závěrem je vyhodnocena platnost stanovené hypotézy, a vyvození, který z přístupů je pro výpočet za předem daných podmínek vhodnější.
Klíčová slova: Damodaran; S&P 500; diskontní míra; riziková prémie; inflace; CAPM; cílování inflace; výnos státních dluhopisů; úroková míra státních pokladničních poukázek; historická data; geometrický průměr
Název práce: Testing the method of calculating the discount rate based on historical data
Autor(ka) práce: Sýkora, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis examines the suitability of using historical data to calculate the discount rate in the Capital Asset Pricing Model (CAPM) as used by Professor Aswath Damodaran. The purpose of the thesis is to determine whether it is appropriate to assume in this model a risk premium calculated using geometric average of the return on the S&P 500 index and three-month US Treasury bills or ten-year US Treasury bonds. The main objective is to test whether the use of a historical average risk premium calculated using ten-year Treasury bonds or three-month Treasury bills distorts the resulting security valuations. The first section introduces in general terms the evolution of monetary policy and the theoretical concepts that the thesis continues to use or to provide the context. This is followed by an introduction of the two basic ways in thich the CAPM can be approached, namely by using the historical risk premium or the current risk-free interest rate. The assumptions and problems associated with the usage of historical data and the potential implications of using historical data are presented. The further objective is then to test whether these assumptions are valid, or what problems are associated with them, and whether these assumptions are sustainable in the long run, even in the light of rising inflation in 2021, 2022 and 2023. Finally, the validity of the stated hypothesis is assessed, and the conclusion drawn as to which approach is more appropriate for the calculation under the pre-specified conditions.
Klíčová slova: CAPM; Damodaran; S&P 500; discount rate; risk premium; inflation; inflation targeting; yield of goverment bonds; treasury bills interest rates; historical data; geometric average

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 3. 2022
Datum podání práce: 16. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80392/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: