Energetická bilance ČR v období před krizovým rokem 2022

Název práce: Energetická bilance ČR v období před krizovým rokem 2022
Autor(ka) práce: Kovalčuk, Andrej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je posoudit energetickou soběstačnost České republiky v období let 2014-2021 ve vztahu ke klíčovým energetickým komoditám dnešní doby: elektrické energii, zemnímu plynu a ropě. Práce zároveň zkoumá otázku připravenosti České republiky na riziko exogenního šoku v podobě evropské energetické krize kulminující v roce 2022. Závěry práce odhalily plnou soběstačnost v případě elektrické energie a naprostou nesoběstačnost v případě zemního plynu a ropy. V případě elektrické energie soběstačnost ve všech letech přesahovala hodnotu 100 %. Bilance tak byla přebytková, což vedlo k čistému vývozu elektřiny do zahraničí – nejčastěji do Rakouska a na Slovensko. Domácí zdroje ropy pokrývaly 1,5 % domácí spotřeby, což činilo Českou republiku závislou na dodávkách ze zahraničí, v největší míře z Ruska. Podobná situace panovala i v otázce zemního plynu – soběstačnost ČR se zde pohybovala okolo 2 %. Ruský podíl na dovozu zemního plynu do ČR dosahoval během sledovaných let v průměru 98,5 %. V oblasti energetické bezpečnosti byla zjištěna zaváhání týkající se nouzových zásob a diverzifikace, což nečinilo ČR adekvátně připravenou na potenciální krizi. Nouzové zásoby ropy byly v letech 2017-2020 udržovány po zákonným limitem 90 dnů čistých dovozů. V oblasti diverzifikace byla Česká republika příliš odkázána na hlavního dodavatele, kterým byla Ruská federace. Dovozní závislost na Rusku v roce 2021 činila 25 %, což byla zdaleka nejvýraznější hodnota ze všech zemí. Tento ukazatel se během analyzovaného období dokonce pomalým tempem zvyšoval, což je v přímém rozporu se základním axiomem energetické bezpečnosti. Celková dovozní závislost České republiky byla v roce 2021 na úrovni 40 % a během sedmi let se tak zvýšila o 10 procentních bodů.
Klíčová slova: energetika; energetické zdroje; ropa; elektřina; zemní plyn
Název práce: Energy balance of the Czech Republic in the period before the crisis year 2022
Autor(ka) práce: Kovalčuk, Andrej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zeman, Martin
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to assess the energy self-sufficiency of the Czech Republic during the period 2014-2021 in relation to key energy commodities of today: electricity, natural gas, and oil. The thesis also examines the question of the Czech Republic's readiness for the risk of an exogenous shock in the form of the European energy crisis peaking in 2022. The conclusions of the thesis revealed full self-sufficiency in the case of electricity and absolute non-self-sufficiency in the case of natural gas and oil. In the case of electricity, self-sufficiency exceeded 100% in all years. The balance was thus surplus, leading to a net export of electricity abroad - most commonly to Austria and Slovakia. Domestic oil sources covered 1.5% of domestic consumption, making the Czech Republic dependent on imports, primarily from Russia. A similar situation was observed in the case of natural gas, where the self-sufficiency of the Czech Republic was around 2%. The Russian share in natural gas imports to the Czech Republic averaged 98.5% over the years under review. In the area of energy security, shortcomings were identified concerning emergency reserves and diversification, which made the Czech Republic not adequately prepared for a potential crisis. Emergency oil reserves were maintained below the legally required 90 days of net imports between 2017 and 2020. In terms of diversification, the Czech Republic was overly reliant on its main supplier, the Russian Federation. The import dependency on Russia in 2021 reached 25%, by far the most significant value among all countries. This indicator even increased slowly during the analyzed period, which is in direct contradiction to the fundamental axiom of energy security. The overall import dependency of the Czech Republic stood at 40% in 2021, having increased by 10 percentage points over the seven years.
Klíčová slova: energetics; energy sources; crude oil; electricity; natural gas

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2023
Datum podání práce: 17. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: