Účetní a daňové aspekty přeměn

Název práce: Účetní a daňové aspekty přeměn
Autor(ka) práce: Blažková, Renáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce jsou účetní a daňová hlediska přeměn obchodních společností. První část této práce se zabývá vývojem právní úpravy přeměn v České republice, především zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, dalších zákonů a právních předpisů. Dále je věnována pozornost přeměnám z teoretického hlediska. V rámci další části práce došlo ke shromáždění dat z vybraného vzorku přeměn zapsaných do veřejného rejstříku v průběhu roku 2015 a jeho následná analýza. V poslední části byly blíže popsány vybrané analyzované přeměny obchodních společností.
Klíčová slova: Fúze; Rozdělení; Rozhodný den; Projekt přeměny; Přeměny obchodních společností
Název práce: Accounting and tax aspects of business combinations
Autor(ka) práce: Blažková, Renáta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Jáchym
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this diploma thesis is the accounting and tax aspects of business combinations. The first part of this work focuses on the legal regulation development of transformation in the Czech Republic, especially on Act No. 125/2008/ Coll., on Transformations of Business Companies and Cooperatives, as well as other laws and legal regulations. Attention is also devoted to company tranformations from a theoretical perspective. As part of practical part of this thesis data were collected from a selected sample of tranformations recorded in the Commecial Register during the yes 2015, followed by their analysis.
Klíčová slova: Transformation of business corporations; Mergers; Spin-offs; Effective-date; Project of transformation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 3. 2023
Datum podání práce: 17. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84074/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: