Návrh na digitální bezpapírový systém pro SFM

Název práce: Návrh na digitální bezpapírový systém pro SFM
Autor(ka) práce: Murčová, Daniela Friedhilda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Flégl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cíl diplomové práce je navrhnout možnosti digitalizace Shop Floor Managementu (SFM) s využitím tzv. bezpapírové dokumentace neboli paperless. Koncept, který propojuje zeštíhlování a digitalizace je směr, jímž se bude vydávat stále více firem. V návaznosti na využitou literaturu jsou vysvětleny pojmy jako zeštíhlování, průmysl 4.0 a bezpapírové řízení provozu. Na literární rešerši navazuje případová studie, která navrhuje krok po kroku přechod shop floor managementu z papírové do digitální podoby u konkrétní výrobní firmy. Jako rámec je v případové studii použita metoda DMAIC. V případové studii je názorně ukázáno jak digitální podoba shop floor managementu má za cíl zefektivnit a zjednodušit proces.
Klíčová slova: Digitalizace; shop floor management; výroba; bezpapírové řízení provozu; lean
Název práce: Proposal for a digital paperless system for SFM
Autor(ka) práce: Murčová, Daniela Friedhilda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Oponenti práce: Flégl, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of the thesis is to propose the possibilities of digitization of Shop Floor Management (SFM) using so-called paperless documentation. The concept that connects lean management and digitization is the direction that more and more companies will take. Based on the literature used, terms such as lean management, Industry 4.0 and paperless operation management are explained. The literature review is followed by a case study that proposes a step-by-step transition of shop floor management from paper to digital form at a specific manufacturing company. The DMAIC method is used as a framework in the case study. The case study clearly shows how the digital form of shop floor management aims to streamline and simplify the process.
Klíčová slova: shop floor management; production; paperless operation management; lean; Digitalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 11. 2022
Datum podání práce: 18. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82758/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: