Výzvy spojené s implementací zákona o budoucnosti nemocnic v Německu - na příkladu kliniky Schoen

Název práce: Challenges of the Implementation of the Hospitals Future Act in Germany – as demonstrated by the Schoen Clinic
Autor(ka) práce: Akbar, Tamara Olah
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Thesis explores the growing importance of digitization in healthcare companies for enhancing productivity, data management and communication. It aims to analyze the ongoing digitization process within the Medical Controlling Department of the Schoen Clinic Group. A rigorous qualitative approach known as Qualitative Content Analysis, as established by Mayring, was utilized to conduct in-depth interviews and analyze them through examining the challenges faced and recommendation derived from their experience. The findings emphasize the significance of communication, technology adaptation, and legal compliance in successful digitization implementation. Lessons learned provide valuable insights for other hospitals pursuing similar digitization projects, stressing the need for clear strategic planning, effective communication, and stakeholder engagement. The Schoen Clinic case serves as a valuable reference, offering insights into potential benefits and challenges for successful digitization across various healthcare companies.
Klíčová slova: Digitization; Project Management; Digital Healthcare; Hospitals Future Act
Název práce: Výzvy spojené s implementací zákona o budoucnosti nemocnic v Německu - na příkladu kliniky Schoen
Autor(ka) práce: Akbar, Tamara Olah
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá rostoucí význam digitalizace ve zdravotnických společnostech pro zvýšení produktivity, správy dat a komunikace. Jeho cílem je analyzovat probíhající proces digitalizace v rámci oddělení Medical Controlling skupiny Schoen Clinic Group. Prostřednictvím hloubkových rozhovorů a kvalitativní analýzy obsahu zkoumá výzkum výzvy, kterým čelí, a doporučení odvozená z jejich zkušeností. K úplnému vyřešení výzkumné otázky a získání hlubšího vhledu do zjištění byl použit přísný kvalitativní přístup známý jako kvalitativní obsahová analýza, kterou zavedl Mayring Zjištění zdůrazňují význam komunikace, přizpůsobení technologií a dodržování právních předpisů v úspěšné implementaci digitalizace. Získané poznatky poskytují cenné poznatky pro další nemocnice, které provádějí podobné projekty digitalizace, a zdůrazňují potřebu jasného strategického plánování, efektivní komunikace a zapojení zainteresovaných stran. Případ Schoen Clinic slouží jako cenná reference, která nabízí pohled na potenciální přínosy a výzvy pro úspěšnou digitalizaci napříč různými zdravotnickými společnostmi.
Klíčová slova: Digitální zdravotnictví; Projektový management; Zákon budoucnosti nemocnic; Digitalizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 8. 2023
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85132/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: