Ocenění podniku cargo-partner ČR s.r.o

Název práce: Ocenění podniku cargo-partner ČR s.r.o
Autor(ka) práce: Jelínková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kohoutek, Štěpán
Oponenti práce: Čermák, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti cargo-partner ČR s.r.o. Jejím cílem je určit odhad tržní hodnoty podniku pro teoretického nezávislého kupujícího k datu ocenění 31. 12. 2021. Práce je rozdělena na 7 kapitol. Nejprve je stanoveno zadání práce, metodologie a charakteristika oceňované společnosti. Dále je provedena strategická a finanční analýza se zaměřením na pracovní kapitál. Pomocí generátorů hodnoty je následně sestaven finanční plán. Poslední kapitola se zabývá samotným oceněním. Pro výsledné ocenění je zvolena výnosová metoda DCF Equity. Jako podpůrná metoda založená na tržním porovnání je použita metoda odvětvových násobitelů.
Klíčová slova: Strategická analýza; Finanční plán; cargo-partner ČR s.r.o.; Metoda DCF; Tržní porovnání; Finanční analýza; Ocenění podniku
Název práce: Valuation of the company cargo-partner ČR s.r.o
Autor(ka) práce: Jelínková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kohoutek, Štěpán
Oponenti práce: Čermák, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with the valuation of the company cargo-partner ČR s.r.o. Its aim is to determine an estimate of the market value of the company for a theoretical independent buyer as of the valuation date 31 December 2021. The thesis is divided into 7 chapters. First, the assignment of the work, methodology and characteristics of the valued company are set out. Next, a strategic and financial analysis is performed and a financial plan is constructed using value generators. The last chapter deals with the valuation. For the resulting valuation, the DCF Equity income method is chosen. The sectoral multiples method is used as a supporting method based on market comparisons.
Klíčová slova: Business valuation; cargo-partner ČR s.r.o.; Financial plan; DCF method; Market comparison; Financial analysis; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a oceňování podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 9. 2022
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82044/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: