Srovnání hospodářské výkonnosti USA, Číny a Ruska v 21. století

Název práce: Srovnání hospodářské výkonnosti USA, Číny a Ruska v 21. století
Autor(ka) práce: Kubánek, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Dufek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve snaze o přesnou identifikaci hospodářské výkonnosti tato práce nejdříve vymezuje ekonomické identity vybraných zemí (Spojených států amerických, Čínské lidové republiky a Ruské federace), zejména pomocí analýzy panujících ekonomický ideologií. Zároveň zmiňuje ty nejstěžejnější události, ať už individuální pro jednotlivé správní celky, tak i globální, jak je tomu s krizí roku 2008. Konečným cílem práce je prezentovat makroekonomickou prognózu pravděpodobného ekonomického vývoje v daných zemí. Pro hodnocení momentální situace, z které budoucí vývoj vychází, je použita analýza dosavadního vývoje statistik vybraných ukazatelů v 21. století, například hrubého domácího produktu, exportu, importu, inflace, nezaměstnanosti. Závěrečná prognóza shrnuje důvody, které vedou k názoru o budoucím zpomalení čínské ekonomiky a o vadnosti ruských politických rozhodnutích.
Klíčová slova: HDP; Inflace; Import; Export; Ideologie
Název práce: Comparison of economic performance of the US, China and Russia in the 21st century
Autor(ka) práce: Kubánek, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Váňa, Daniel
Oponenti práce: Dufek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In an effort to accurately identify economic performance, this paper first defines the economic identities of the selected countries (the United States of America, the People's Republic of China, and the Russian Federation), particularly through an analysis of the prevailing economic ideologies. At the same time, it mentions the most pivotal events, both individual for each administrative unit and global, as with the 2008 crisis. The final aim of the paper is to present a macroeconomic forecast of the likely economic developments in the countries concerned. To assess the current situation underlying future developments, an analysis of the statistics of selected indicators in the 21st century so far, such as gross domestic product, exports, imports, inflation, and unemployment, is used. The final forecast summarizes the reasons that lead to the view of a future slowdown of the Chinese economy and the flawed nature of Russian policy decisions.
Klíčová slova: GDP; Inflation; Import; Export; Ideology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 3. 2023
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84164/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: