Analýza koordinace monetární a fiskální politiky v USA v letech 1945-1975 v kontextu hospodářského cyklu

Název práce: Analýza koordinace monetární a fiskální politiky v USA v letech 1945-1975 v kontextu hospodářského cyklu
Autor(ka) práce: Miškovská, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce předkládá analýzu a zhodnocení koordinace monetární a fiskální politiky v USA v letech 1945-1975 v kontextu hospodářského cyklu. V práci byly představeny typy, cíle a nástroje monetární a fiskální politiky, způsoby jejich koordinace a byla rozebrána jednotlivá období hospodářské politiky dle funkčních období amerických prezidentů. V bakalářské práci byly hledány odpovědi na dílčí otázky, jež vedly k ověření pravdivosti hypotézy ve znění: Častý nesoulad opatření monetární a fiskální politiky v uvažovaném období vedl ke zpomalení tempa růstu hrubého domácího produktu. Pro ověření hypotézy byl zanalyzován vývoj tempa růstu reálného hrubého domácího produktu, dopad opatření fiskální a monetární politiky ve sledovaném období dle vývoje vybraných indikátorů a posléze byl zkoumán jejich vliv na hospodářský vývoj. Provedenou analýzou bylo zjištěno, že častý nesoulad opatření monetární a fiskální politiky v uvažovaném období nevedl ke zpomalení tempa růstu hrubého domácího produktu, jelikož i přes nesoulad opatření obou politik tempo růstu hrubého domácího produktu v daném období zrychlovalo. Závěr byl vyvozen na základě důkladné analýzy a zpracování dostupných dat a s pomocí relevantních zdrojů.
Klíčová slova: monetární politika; fiskální politika; Fed; hospodářský vývoj; Spojené státy americké
Název práce: An Analysis of the Coordination of Monetary and Fiscal Policy in the USA in 1945-1975 in the Context of the Business Cycle
Autor(ka) práce: Miškovská, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Johnson, Zdenka
Oponenti práce: Kovář, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis provides an analysis and evaluation of coordination of monetary and fiscal policy in the USA in 1945-1975 in the context of a business cycle. The types, targets, instruments of monetary and fiscal policy, ways of coordination and economic policy of each president according to their election period were presented in this thesis. Searching for answers to additional questions led to a verification of the hypothesis that frequent discrepancy in fiscal and monetary measures in the observed period led to deceleration in the growth rate of the gross domestic product. To verify the hypothesis, the growth rate of the real gross domestic product and the impact of fiscal and monetary measures in the observed period based on the development of economic indicators were analyzed with an aim to discover their impact on the economic growth. The analysis led to a conclusion that frequent discrepancy in fiscal and monetary measures in the observed period did not lead to deceleration in the growth of the gross domestic product, since, despite the discrepancy in policy measures, the growth rate of the gross domestic product had been accelerating. The conclusion was deduced from the thorough analysis and processing of available data and with the help of relevant sources.
Klíčová slova: monetary policy; fiscal policy; Fed; economic development; United States of America

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2023
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84147/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: