Komparace a analýza přístupů k sociálnímu zabezpečení příslušníků romské menšiny v České republice a v Bulharsku (2022)

Název práce: Komparace a analýza přístupů k sociálnímu zabezpečení příslušníků romské menšiny v České republice a v Bulharsku (2022)
Autor(ka) práce: Vrba, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Chmelová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je provést komparaci systémů sociálního zabezpečení v České republice a v Bulharsku a vytvořit analýzu dopadů těchto systémů na romskou menšinu. Je provedeno srovnání dávek důchodového pojištění, nemocenského pojištění, státní sociální podpory a státní sociální pomoci. Analýza dopadů se zaměřuje na vliv jednotlivých opatření na romské menšiny s důrazem na zaměstnanost a kvalitu bydlení. Analýza je podpořena kvalitativním výzkumem ve formě rozhovorů provedených s příslušníky romské národnosti.
Klíčová slova: Česko; Bulharsko; Romové; systém sociálního zabezpečení; sociální vyloučení; integrace; zaměstnanost
Název práce: COMPARISON AND ANALYSIS OF APPROACHES TO SOCIAL SECURITY OF MEMBERS OF THE ROMA MINORITY IN THE CZECH REPUBLIC AND BULGARIA
Autor(ka) práce: Vrba, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brabec, Petr
Oponenti práce: Chmelová, Pavla
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to compare the social security systems in the Czech Republic and Bulgaria and to analyse the impact of these systems on the Roma minority. A comparison of pension insurance benefits, sickness insurance, state social support and state social assistance is presented. The impact analysis focuses on the effect of each measure on the Roma minority, with an emphasis on employment and housing quality. The analysis is supported by qualitative research in the form of interviews with members of the Roma nationality.
Klíčová slova: Czech republic; Bulgaria; Roma people; System of social security; Social exclusion; Integration; employment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2022
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: