Neverbální chování prodejců v prostředí B2B

Název práce: Non-verbal Salesperson Behaviour in the B2B Environment
Autor(ka) práce: Thümler, Nico
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Přikrylová, Jana; Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
According to research, 90 % of mutual understanding is based on nonverbal behaviors. But contrary to expectations, research on nonverbal behavior in the B2B context is scarce. In this research, I investigate the role of nonverbal behaviors in face-to-face situations of B2B sales in Germany as a prototype low-context culture. Thus, I conduct a three-step research approach. Firstly, I review the literature with bibliometric techniques and propose a conceptual model providing the knowledge base scholars and practitioners can trust. That is based on a dataset of 3,084 articles. Secondly, I lead in-depth expert interviews with 11 salespeople to under-stand the experiences and worlds of thoughts of B2B salespeople. Thirdly, I combine the re-sults of the bibliometric as well as the phenomenological analysis to propose an empirical model of nonverbal behavior in German B2B sales. The results show that nonverbal behavior plays a central role in German B2B sales with significant effects on empathy, customer orien-tation, and sales performance, and explains 69 % of the variance of sales performance. Through customer orientation as a mediator, nonverbal behavior has a strong indirect effect on sales performance. There are no moderating effects for gender. The model provides a starting point for cross-cultural investigations of nonverbal behavior. For practice, the model offers a scientifically sound basis for training salespeople. Salespeople with high-quality nonverbal behavior not only sell better but are more empathetic and customer oriented. They are also more satisfied with their jobs.
Klíčová slova: Personal Selling; Sales; Organizational Psychology; Nonverbal Behavior; Empathy; Customer Orientation; Bibliometric Analysis; Phenomenological Analysis; Structural Equation Modeling; PLS-SEM
Název práce: Neverbální chování prodejců v prostředí B2B
Autor(ka) práce: Thümler, Nico
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Přikrylová, Jana; Formánek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Podle výzkumu je 90 % vzájemného porozumění založeno na neverbálním chování. V rozporu s očekáváním je však výzkum neverbálního chování v kontextu B2B nedostatečný. V tomto výzkumu zkoumám roli neverbálního chování v situacích face-to-face při B2B prodeji v Německu jako prototypu kultury s nízkým kontextem. Provádím tedy třístupňový výzkumný přístup. Nejprve pomocí bibliometrických technik přezkoumávám literaturu a navrhuji konceptuální model poskytující znalostní základnu, které mohou vědci a praktici důvěřovat. Ten je založen na souboru dat čítajícím 3 084 článků. Za druhé vedu hloubkové expertní rozhovory s 11 prodejci, abych porozuměl zkušenostem a myšlenkovým světům B2B prodejců. Zatřetí kombinuji re- zultáty bibliometrické i fenomenologické analýzy a navrhuji empirický model neverbálního chování v německém B2B prodeji. Výsledky ukazují, že neverbální chování hraje v německém B2B prodeji ústřední roli s významným vlivem na empatii, orientaci na zákazníka a prodejní výkon a vysvětluje 69 % rozptylu prodejního výkonu. Prostřednictvím orientace na zákazníka jako mediátoru má neverbální chování silný nepřímý vliv na výkonnost prodeje. U pohlaví se neprojevují žádné moderující účinky. Model poskytuje východisko pro mezikulturní zkoumání neverbálního chování. Pro praxi nabízí tento model vědecky podložený základ pro školení prodejců. Prodejci s kvalitním neverbálním chováním nejen lépe prodávají, ale jsou také empatičtější a více orientovaní na zákazníka. Jsou také spokojenější se svou prací.
Klíčová slova: Organizational Psychology; Nonverbal Behavior; Empathy; Customer Orientation; Bibliometric Analysis; Phenomenological Analysis; Structural Equation Modeling; PLS-SEM; Personal Selling; Sales

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2019
Datum podání práce: 20. 8. 2023
Datum obhajoby: 31. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73184/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: