YouTube reklama a její potenciál v českém mediálním prostředí

Název práce: YouTube reklama a její potenciál v českém mediálním prostředí
Autor(ka) práce: Syreskina, Ekaterina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lukáš, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem dané diplomové práce je popsat současné možnosti YouTube reklamy v kontextu českého mediálního trhu, zhodnotit její účinnost a postoj internetových uživatelů k reklamě na YouTube v porovnání s reklamou v televizi. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení klíčových konceptů souvisejících s marketingem, marketingovou komunikací a internetovou reklamou. Rovněž se věnuje detailnějšímu rozboru platformy YouTube. Praktická část práce obsahuje několik dílčích analýz. První část práce se věnuje analýze výsledků zvolených reklamních kampaní na YouTube, která následně poskytuje vhled do možných očekávaných výsledků pro inzerenty. Druhá část zkoumá postoj spotřebitelů k YouTube reklamě ve srovnání s televizní reklamou a tato část je podpořena výsledky výzkumu MML-TGI. Poslední část práce se zaměřuje na analýzu sledovanosti a dosahu dvou mediálních platforem – YouTube a televize - napříč různými věkovými skupinami. V rámci práce jsou rovněž představena konkrétní doporučení pro budoucí využití formátů in-stream reklamy na YouTube, pro zapojení YouTube do marketingové orientace a obecná doporučení pro zlepšení účinnosti daného druhu reklamy.
Klíčová slova: marketingová komunikace; internetová reklama; YouTube; videoreklama; sledovanost
Název práce: YouTube advertising and its potential in the Czech media landscape
Autor(ka) práce: Syreskina, Ekaterina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Lukáš, Vojtěch
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to describe the current possibilities of YouTube advertising in the context of the Czech media market, to assess its effectiveness and the attitude of internet users to YouTube advertising compared to television advertising. The theoretical part of the work focuses on explaining key concepts related to marketing, marketing communication and online advertising. It also gives a more detailed analysis of the YouTube platform. The practical part of the work contains several sub-analyses. The first part of the work is devoted to analysing the results of selected YouTube advertising campaigns, which in turn provide an insight into possible expected results for advertisers. The second part examines consumers' attitudes towards YouTube advertising compared to television advertising, and this part is supported by the results of the MML-TGI research. The last part of work focuses on analysing the ratings and reach of two media platforms - YouTube and television - across different age groups. The work also presents specific recommendations for the future use of YouTube's in-stream advertising formats, for YouTube's involvement in the marketing orientation and general recommendations for improving the effectiveness of this type of advertising.
Klíčová slova: online advertising; marketing communication; YouTube; video advertising; ratings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82823/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: