Analýza přechodu z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření v ČR v období 2004-2021

Název práce: Analýza přechodu z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření v ČR v období 2004-2021
Autor(ka) práce: Pečenka, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Dlouhá, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze a komparaci III. důchodového pilíře v České republice, konkrétně v letech 2003-2012 a 2013-2021, tedy obdobím reprezentovaným penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením. Práce klade tato období do širšího kontextu historického vývoje penzijních fondů v ČR, analyzuje jejich transformační proces a srovnává je s mezinárodním prostředím ostatních státních uskupení. Výzkum ukazuje, že penzijní fondy v České republice se vyznačují relativní stabilitou a ve srovnání s mezinárodním měřítkem patří k vysoce hodnoceným subjektům. V rámci statistické korelační analýzy je prokázáno, že na tyto systémy má vliv komplexní kombinace faktorů, jakými jsou například velikost HDP, úrokové míry, inflace, nezaměstnanost, objem státních příjmů z daní, naděje na dožití obyvatelstva, důchodový věk populace a míra ekonomické aktivity. Tyto výsledky nesou významné konsekvence pro tvorbu a optimalizaci politik penzijního zabezpečení, správu rizikových faktorů a implementaci reforem. Zároveň poskytují referenční rámec pro mezinárodní srovnání penzijních systémů v různých zemích, podporují výměnu osvědčených postupů a strategií. Další aspekt práce spočívá ve zkoumání preferencí populace v oblasti doplňkového penzijního spoření. Výzkum provedený v roce 2023 ukazuje, že jedinci, volící investiční dynamickou strategii, vyjadřují největší míru spokojenosti. Dále se ukazuje, že ženy mají větší averzi vůči riziku ve srovnání s muži. Lidé blízcí věku odchodu do důchodu jsou spíše konzervativní a akceptují nižší očekávání výnosů. Ekonomická nerovnost se projevuje ve vyšších úsporách u populace s vyššími příjmy, což reflektuje státní a zaměstnavatelskou podporu. Na základě zjištění práce nabízí doporučení pro povinné zaměstnavatelské příspěvky na penzi, podobné modelu v Austrálii. Navazující výzkum by se mohl věnovat začlenění této perspektivy do politicko-právního rámce a zkoumání dlouhodobých dopadů těchto opatření.
Klíčová slova: korelace; penzijní připojištění; penzijní systém; důchodový pilíř; doplňkové penzijní spoření; regrese
Název práce: Analysis of the transition from additional pension insurance to supplementary pension savings in the Czech republic in the period 2004-2021
Autor(ka) práce: Pečenka, Miroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štípek, Vladimír
Oponenti práce: Dlouhá, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis focuses on the analysis and comparison of the third pillar of pension systems in the Czech Republic, specifically during the periods 2003-2012 and 2013-2021, representing pension insurance and supplementary pension savings. The work contextualizes these periods within the broader historical development of pension funds in the Czech Republic, analyses their transformational processes, and juxtaposes them with the international landscape of other state formations. Research indicates that pension funds in the Czech Republic exhibit relative stability and they are highly regarded on an international scale. Through statistical correlation analysis, it is demonstrated that these systems are influenced by a complex interplay of factors, including GDP size, interest rates, inflation, unemployment, volume of state tax revenues, life expectancy, retirement age, and economic activity. These findings hold significant implications for the formulation and optimization of pension security policies, risk management, and reform implementation. They also offer a reference framework for the international comparison of pension systems across diverse countries, facilitating the exchange of proven practices and strategies. Another dimension of the study revolves around investigating the population's preferences regarding supplementary pension savings. The research conducted in 2023 reveals that individuals adopting a dynamic investment strategy express the highest level of contentment. Furthermore, it is observed that women exhibit a greater risk aversion compared to men. Economic inequality is reflected in higher savings among individuals with higher incomes, reflecting both state and employer support. Based on these findings, the study proposes recommendations for mandatory employer contributions to pensions, akin to the model in Australia. Subsequent research could delve into the integration of this perspective into the socio-legal framework and explore the long-term impacts of these measures.
Klíčová slova: pension pillar; supplementary pension savings; pension system; pension insurance; regression; correlation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2022
Datum podání práce: 15. 12. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82523/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: