Determinanty ovlivňující využití PPP projektů ve vybraných zemích v letech 2012-2021

Název práce: Determinanty ovlivňující využití PPP projektů ve vybraných zemích v letech 2012-2021
Autor(ka) práce: Hladík, František-Josef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si dává za cíl zjistit pomocí ekonometrické analýzy, jaké determinanty určují výši a hodnotu PPP projektů v České republice, na Slovensku, v Polsku a ve Velké Británii v letech 2012 – 2021. Primárním zaměřením je oblast dopravní infrastruktury a dopady na státní rozpočet. V teoretické části jsou diskutovány základní definice, poznatky, vývoj v ekonomické teorii a praktické příklady PPP projektů. V rámci analýzy jsem se zaměřil na 5 specifických kategorií v závislosti na specifických kritérií nebo faktorech, kterými jsou vliv vládního omezení, politického prostředí, tržních podmínek, makroekonomické stability a zkušeností s PPP projekty. V praktické části jsem sestavil celkem 14 modelů pomocí metody nejmenších čtverců. V modelech se projevily statisticky významné proměnné týkající se zadlužení státu a velikosti populace. Docházím k závěrům, že vlády, které mají velké schodky státního rozpočtu a vysoké zatížení státním dluhem, budou více využívat PPP projekty. Dále PPP projekty mají tendenci být častěji využívány na větších trzích, kde je vyšší poptávka a kupní síla.
Klíčová slova: PPP projekty; determinanty; dopravní infrastruktura; státní rozpočet; vládní omezení; populace; metoda nejmenších čtverců
Název práce: Determinants designating the utilization of PPP projects in selected countries during 2012-2021
Autor(ka) práce: Hladík, František-Josef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubelková, Karina
Oponenti práce: Řežábek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master`s thesis aims to determine, through econometric analysis, which determinants are influencing the amount and value of PPP project realized in Czech Republic, Slovakia, Poland and United Kingdom during the years 2012 – 2021. The primary focus is on the transportation infrastructure and its impacts on the government budget. The theoretical section discussed fundamental definition, insights, development in economic theory and practical examples of PPP projects. Within the analysis, I have focused on five specific categories based on distinct criteria or factors, including the government constraints, political environment, market conditions, macroeconomic stability, and PPP experiences. In the practical part, I constructed a total of 14 models using the ordinary least squares method. The models revealed statistically significant variables related to government debt and population size. I conclude that governments with significant budget deficits and high level of government debt will be more inclined to utilized PPP projects. Furthermore, PPP projects tend to be more frequent utilized in larger markets characterized by higher demand and purchasing power.
Klíčová slova: PPP projects; determinants; transportation infrastructure; government budget; government constrains; market conditions; ordinary least squares method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2022
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 20. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: