Automated Market Maker – Impermanent Loss in High and Low Volatility Markets Markets

Název práce: Automated Market Maker – Impermanent Loss in High and Low Volatility Markets
Autor(ka) práce: Malinovský, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study examines impermanent loss in Automated Market Makers (AMMs) across high and low volatility markets. It validates the profitability of AMM deposits in both scenarios, despite impermanent loss challenges. Trading fees drive profits in high volatility markets, although market volatility increases potential range of net returns, which may result in loss or less than expected net returns. Low volatility markets, we observe that while impermanent loss may be less pronounced, the consistent stability allows liquidity providers to capitalize on reliable trading fees, aligning with the profitability expectations of AMM deposits. These insights offer valuable guidance for market participants allowing them to enhance their decision-making processes in investing or potential development of new products for markets with high or low volatility.
Klíčová slova: Market Maker; Impermanent Loss; Decentralised Finance
Název práce: Automated Market Maker – Impermanent Loss in High and Low Volatility Markets Markets
Autor(ka) práce: Malinovský, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato studie zkoumá dočasnou ztrátu (impermanent loss) v algoritmu automatizovaného tvůrce trhu (Automated Market Maker, dále pouze AMM) na trzích s vysokou a nízkou volatilitou. Potvrzuje ziskovost vkladů do AMM v obou scénářích, i přes vliv impermanent loss. Poplatky za směňování měn generují zisky na trzích s vysokou volatilitou, i když zvýšená tržní volatilita zvyšuje potenciální rozsah čistých výnosů, což může vést k ztrátám nebo k čistým výnosům nižším než očekávaným. Na trzích s nízkou volatilitou pozorujeme, že impermanent loss může mít menší dopad díky stálost trhu, což umožňuje poskytovatelům likvidity získávat stabilní poplatky za směňování které se blíží očekávané ziskovosti vkladů do AMM. Tyto poznatky nabízejí cenné informace pro účastníky trhu, které jim umožňují zlepšit rozhodovací procesy při investování nebo potenciálním vývoji nových produktů pro trhy s vysokou nebo nízkou volatilitou.
Klíčová slova: Tvůrce trhu; Decentralizované finance; Dočasná ztráta

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84403/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: