Dopady řízení pohledávek z obchodních vztahů na finanční situaci účetní jednotky

Název práce: Dopady řízení pohledávek z obchodních vztahů na finanční situaci účetní jednotky
Autor(ka) práce: Blaschkeová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá dopady řízení pohledávek z obchodních vztahů na finanční situaci podniku. Teoretická část nejprve obecně vymezuje pohledávky z právního a účetního pohledu. Důraz je v této části kladen na oceňování pohledávek a jejich správné vykazování. Správné vykazování je zejména nezbytné při vyhodnocení finančních ukazatelů likvidity a obchodního deficitu v rámci finanční analýzy podniku. Dále práce plynule přechází na zkoumání různých aspektů spojených s rizikovými pohledávkami, popisuje formy jejich zajištění a financování včetně jejich zobrazení do účetnictví. Praktická část práce analyzuje konkrétní proces řízení pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané společnosti a zhodnocuje dopad na finanční situaci podniku.
Klíčová slova: Pohledávky z obchodních vztahů; obchodní deficit; úvěrové riziko; zajištění pohledávek; účetní opravné položky; financování; faktoring
Název práce: The impact of trade receivables management on the financial situation of the company
Autor(ka) práce: Blaschkeová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Randáková, Monika
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the impact of trade receivables management on the financial situation of the company. The theoretical part first defines receivables in general from a legal and accounting point of view. The emphasis in this part is on the valuation of receivables and their correct reporting. Correct reporting is especially necessary for the evaluation of liquidity and trade deficit ratios in the financial analysis of a company. The thesis makes a seamless transition into an examination of the various aspects associated with risk receivables, describing the forms of their collateralizate, including their presentation in the accounts. The practical part of the thesis analyzes the specific process of trade receivables management in the selected company and evaluates its impact on the financial position of the company.
Klíčová slova: Trade receivables; trade deficit; credit risk; collateralization of receivables; accounting allowance; financing; factoring

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: