Klíčové faktory úspěchu začínajících e-commerce projektů v ČR

Název práce: Klíčové faktory úspěchu začínajících e-commerce projektů v ČR
Autor(ka) práce: Tejral, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je zmapovat klíčové faktory úspěchu začínajících podniků působících v e-commerce, a to v odvětví non-food spotřebního zboží v ČR. Za tímto účelem je v teoretické části provedena syntéza publikovaných poznatků ohledně faktorů úspěchu v e-commerce, která je rozšířena o informace ze studií a článků zaměřujících se na aktuální dění v české onlinové scéně. Praktická část práce poté pomocí polostrukturovaných rozhovorů s představiteli úspěšných e-shopů a se specialisty z různých oblastí e-commerce objasňuje bílá místa v teorii a odpovídá na to, jaké faktory začínajících e-shopů v B2C v ČR jsou vnímány jako klíčové. Těmito faktory jsou především správná volba nabízeného zboží, brand e-shopu, znalosti v oblasti prodávaného zboží, efektivní výkonnostní reklama, SEO a dodavatelské vztahy. Mezi velmi důležité podpůrné faktory úspěchu pak patří energie, čas a byznysové dovednosti zakladatele e-shopu.
Klíčová slova: Faktory úspěchu; e-commerce; konkurenční výhody
Název práce: Key success factors of starting e-commerce projects in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Tejral, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svobodová, Ivana
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to map the key success factors of starting companies operating in e-commerce, namely in the sector of non-food consumer goods in the Czech Republic. To this end, the theoretical part of the thesis contains a synthesis of published knowledge regarding the key success factors in e-commerce, which is expanded with information from studies and articles focusing on current events in the Czech online scene. The practical part of the work then, using semi-structured interviews with representatives of successful e-shops and with specialists from various e-commerce fields, clarifies the white spots in the theory and answers what factors are perceived as key success factors for starting B2C e-shops in the Czech Republic. These factors are mainly right choice of the offered goods, e-shop brand, knowledge in the field of the goods sold, effective performance advertising, SEO and supplier relationships. Very important supporting success factors then include energy, time and business skills of the e-commerce founder.
Klíčová slova: e-commerce; Success factors; competitive advantages

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2022
Datum podání práce: 22. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81659/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: