Financovanie regionálneho školstva v Slovenskej republike

Název práce: Financovanie regionálneho školstva v Slovenskej republike
Autor(ka) práce: Lacušová, Katarína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Kolek, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V našej bakalárskej práci sa zameriavame na financovanie regionálneho školstva v Slovenskej republike. V prvej časti sa venujeme právu na vzdelávanie a dokumentom, ktoré upravujú túto problematiku. V druhej časti charakterizujeme štruktúru škôl na Slovensku, vysvetľujeme rozdiel vo financovaní regionálneho školstva zo štátneho rozpočtu a z podielových daní. V rámci financovania škôl zo štátneho rozpočtu objasňujeme normatívne a nenormatívne financovanie. Tretia časť je venovaná rozboru financovania dvoch základných škôl z hľadiska príjmov aj výdavkov.
Klíčová slova: normatívne financovanie; regionálne školstvo; financovanie školstva; nenormatívne financovanie
Název práce: Financovanie regionálneho školstva v Slovenskej republike
Autor(ka) práce: Lacušová, Katarína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Kolek, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
V naší bakalářské práci se zaměřujeme na financování regionálního školství v Slovenské republice. V první části se věnujeme právu na vzdělávání, ekonomii vzdělávání a právním dokumentům, které upravují tuto problematiku. Ve druhé části charakterizujeme strukturu škol na Slovensku, vysvětlujeme rozdíl ve financování regionálního školství ze státního rozpočtu a z podílových daní. V rámci financování škol ze státního rozpočtu objasňujeme normativní a nenormativní financování. Třetí část je věnována rozboru financování dvou základních škol z hlediska příjmů i výdajů.
Klíčová slova: financování školství; normativní financování; regionální školství; nenormativní financování
Název práce: Financing of Regional Education in the Slovak Republic
Autor(ka) práce: Lacušová, Katarína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Kolek, Daniel
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
In our bachelor's thesis, we focus on the financing of regional education in the Slovak Republic. In the first part, we deal with the right to education, the economics of education and legal documents that regulate this issue. In the second part, we characterize the structure of schools in Slovakia, we explain the difference in the financing of regional education from the state budget and from shared taxes. As part of the funding of schools from the state budget, we clarify normative and non-normative funding. The third part is devoted to the analysis of the financing of two primary schools from the point of view of income and expenditure.
Klíčová slova: normative financing; education financing; non-normative financing; regional education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 1. 2022
Datum podání práce: 10. 1. 2024
Datum obhajoby: 24. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80050/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: