Prevence násilí na klubové scéně v Praze

Název práce: Prevence násilí na klubové scéně v Praze
Autor(ka) práce: Czigle, Julie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Grosman, Jakub
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce mapuje výskyt a charakteristické znaky sexualizovaného násilí a nechtěné sexuální pozornosti v pražských nočních klubech. Specifikuje zranitelnost takového prostředí a jeho návštěvníků, zejména žen a marginalizovaných skupin. Dále je provedena deskripce rozdílů mezi alternativními a mainstreamovými kluby. Sběr empirických podkladů probíhal formou kvantitativní metody, kdy byla prostřednictvím sociálních platforem distribuována modifikovaná verze dotazníku převzatého z evropské studie Sexism Free Night z roku 2022, následně byly zpracovaná data podrobena srovnání, přičemž se provedená studie shodovala v hlavních zjištěních se studií referenční. Analýza dat práce shrnula následující závěry: povědomí o rozšíření sexualizovaného násilí a nechtěné sexuální pozornosti je nedostatečné, sexualizované násilí je silně genderově podmíněno, existuje tolerance k jistým méně invazivním formám sexualizovaného násilí, u obětí převažuje tendence nevyhledat pomoc a prostředí pražských klubů není vnímáno návštěvníky jako dostatečně bezpečné. Výsledkem práce je také soubor navrhovaných řešení, které by při implementaci měly zajistit zvýšení bezpečnosti a inkluzivity nočních klubů.
Klíčová slova: Sexuální násilí; Bezpečnost; Noční klub; Praha
Název práce: Prevention of unwanted sexual attention in Prague nightclubs
Autor(ka) práce: Czigle, Julie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Grosman, Jakub
Oponenti práce: Hanzlík, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis examines the occurrence and characteristic features of sexualized violence and unwanted sexual attention in Prague's nightclubs. It specifies the vulnerability of such environments and their visitors, especially women and marginalized groups. Furthermore, a description of the differences between alternative and mainstream clubs is provided. Empirical data collection was conducted using a quantitative method, where a modified version of the questionnaire from the European study "Sexism Free Night 2022" was distributed through social platforms. Subsequently, the collected data were subjected to comparisons, and the findings of the conducted study aligned with those of the reference study. The data analysis summarized the following conclusions: awareness of the prevalence of sexualized violence and unwanted sexual attention is insufficient, sexualized violence is strongly gender-conditioned, there is tolerance for certain less invasive forms of sexualized violence, victims tend to not seek help, and the environment of Prague clubs is not perceived as sufficiently safe by visitors. The thesis also presents a set of proposed solutions, which, upon implementation, should enhance the safety and inclusivity of nightclubs.
Klíčová slova: Prague; Sexual violence; Safety; Night club

Informace o studiu

Studijní program / obor: Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83990/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: