Možnosti marketingových aktivit pro zvýšení návštěvnosti vybrané pobočky laser game

Název práce: Možnosti marketingových aktivit pro zvýšení návštěvnosti vybrané pobočky laser game
Autor(ka) práce: Fabšová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce má za cíl zhodnotit aktuální marketingové aktivity Laser Game Galaxy, najít vhodné segmenty a s důrazem na marketingovou komunikaci navrhnout další vhodné marketingové aktivity pro zvýšení návštěvnosti této laser game arény. Naplnění tohoto cíle podpoří nastudovaná odborná česká i anglická literatura na danou problematiku. Z interních zdrojů společnosti a dostupných internetových zdrojů se zhodnotil současný marketingový stav společnosti. Sekundární výzkumu z databáze MML-TGI má za úkol odkrýt vhodné shluky pro Laser Game Galaxy a rozvinout jejích profily. Primární kvantitativní výzkum, který se uskuteční prostřednictvím dotazníku se bude snažit získat data od relevantních respondentů, kteří mají bližší vztah k aktivitě, jakou je laser game. Jejich odpovědi na otázky pomůžou zjistit preference zákazníků na trhu laser game a přiblížit jejich nákupní i mediální chování. Získaná data by měla sloužit pro nalezení vhodných doporučení pro zlepšení marketingových aktivit Laser Game Galaxy.
Klíčová slova: marketingová komunikace; segmentace trhu; spotřební chování; laser game; marketing
Název práce: Possibilities of marketing activities to increase the attendance of the selected Laser Game arena
Autor(ka) práce: Fabšová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis aims to evaluate the current marketing activities of Laser Game Galaxy, identify suitable market segments, and propose additional marketing activities with a focus on marketing communication to increase the attendance of this laser game arena. The fulfillment of this goal is supported by a review of relevant Czech and English literature on this topic. The current marketing status of the company has been assessed using internal sources and available online resources. Secondary research from the MML-TGI database aims to uncover appropriate segments for Laser Game Galaxy and develop their profiles. Primary quantitative research, conducted through a questionnaire, will seek to gather data from relevant respondents who have a closer relationship with the activity of laser gaming. Their answers to questions will help determine customer preferences in the laser game market and find out their purchasing and media behavior. The obtained data should be used to formulate suitable recommendations for improving the marketing activities of Laser Game Galaxy.
Klíčová slova: marketing; marketing communicaiton; market segmentation; consumer’s behaviour; laser game

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 2. 2023
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83640/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: