Podnikatelský plán - fitness centrum

Název práce: Podnikatelský plán - fitness centrum
Autor(ka) práce: Hocká, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Jurek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu komplexního podnikatelského plánu pro nové fitness centrum v Táboře, které bude nabízet klasickou posilovnu a širokou škálu skupinových lekcí. Cílem práce bylo vyhodnotit potenciál a životaschopnost tohoto podnikatelského záměru na základě průzkumu trhu. Průzkum současné situace na trhu fitness ve městě Tábor byl prováděn formou dotazníkového šetření a pozorováním návštěvnosti konkurenčních fitness center. Výstupem práce je exekutivní souhrn, který potvrzuje proveditelnost projektu s potenciálem růstu. Vyhodnocení bylo založeno na několika faktorech, včetně zájmu zjištěného z průzkumu, pozorování konkurenčního trhu a finanční analýze s předpovědí ziskovosti podniku v různých scénářích. Tato práce může sloužit jako užitečný nástroj při rozhodování o realizaci reálného projektu.
Klíčová slova: Podnikatelský plán; fitness centrum; Tábor; Les Mills
Název práce: Business plan – fitness center
Autor(ka) práce: Hocká, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Jurek, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the creation of a comprehensive business plan for a new fitness center in Tábor, which will offer both a traditional gym and a wide range of group fitness classes. The aim of the thesis was to evaluate the potential and viability of this business plan based on market research. The research of the current situation in the fitness market in the city of Tábor was conducted through a questionnaire survey and observation of the attendance of competitive fitness centers. The output of the thesis is an executive summary that confirms the feasibility of the project with growth potential. The evaluation was based on several factors, including interest identified from the survey, observation of the competitive market, and financial analysis with a forecast of the profitability of the business in different scenarios. This thesis can serve as a useful tool for decision-making regarding the realization of a real project.
Klíčová slova: Business plan; fitness center; Tábor; Les Mills

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83252/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: