Work-life balance zaměstnanců ve vybrané organizaci

Název práce: Work-life balance zaměstnanců ve vybrané organizaci
Autor(ka) práce: Šedivá, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je rovnováha mezi pracovním a osobním životem zaměstnanců vybrané příspěvkové organizace. Cílem je zhodnotit tuto problematiku na základě provedení dvou výzkumů, kvantitativního a kvalitativního. V úvodní části práce byly uvedeny základní pojmy a teorie spojené s tématikou work-life balance. Kvantitativní výzkum byl proveden se záměrem zjistit, jaká je základní situace work-life balance zaměstnanců v organizaci. Provedení kvalitativního výzkumu a jeho vyhodnocení vedlo k zjištění souvislostí a důvodů, proč základní situace nastávají. Na základě analýzy výsledků byla navržena doporučení pro vedení organizace i samotné zaměstnance.
Klíčová slova: work-life balance; pracovní a osobní život; well-being
Název práce: Work-life balance of employees in an organization
Autor(ka) práce: Šedivá, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this diploma thesis is work-life balance of employees in a contributory organization. The aim of the thesis is to evaluate this issue on the basis of two researches, quantitative and qualitative. The forst part focuses on the basic terms and theories related to the topic of work-life balance. Quantitative research is conducted with the intention of finding out what the basic situation of work-life balance of employees in the organization is. Conducting qualitative research and its evaluation leads to the discovery of connections and reasons why basic situations occur. Based on the analysis of the results, recommendations are made for the management of the organization and the employees themselves.
Klíčová slova: work-life balance; work and family life; well-being

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 11. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/82822/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: