Specifika řešení úpadků v módním průmyslu v České republice

Název práce: Specifika řešení úpadků v módním průmyslu v České republice
Autor(ka) práce: Vlčková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá rozdíly ve výběru způsobu řešení úpadku v módním průmyslu. Cílem práce je analýza a deskripce finančních a sociálních faktorů, které mají vliv na úspěšnost insolvenčního řízení konkrétně ve vybraných společnostech Blažek Praha a.s., KARA Trutnov a.s., pietro filipi s.r.o. a ZOOT a.s. Finanční analýza byla provedena na základě vyhodnocení dat v aplikaci Finanční zdraví od Ministerstva spravedlnosti. Sociální data byla zhodnocena na základě deskripce klíčových osob a průběhů insolvenčních řízení. Z kvantitativní analýzy vyplynul závěr, že pokud by byl systém k dispozici v době před úpadkem nejvíce by pomohl společnosti ZOOT, která měla nejvyšší indikaci varovných signálů. Na základě sběru sociálních dat se potvrdilo, že vztah zakladatele společnosti je silnější než osoby přebírající zavedený podnik, protože je zakladatel ochotný obětovat více svých financí i času během insolvenčního řízení. Závěrem na základě sesbíraných dat vyhodnocuje autorka jako nejúspěšnější podnik v insolvenčním řízení společnost KARU Trutnov a.s.
Klíčová slova: módní průmysl; úpadek; reorganizace; konkurs
Název práce: The specifics of solving bankruptcies in the fashion industry in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vlčková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Schönfeld, Jaroslav
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the differences in the solution of choosing a method of solving bankruptcy in the fashion industry. The aim of the thesis is the analysis and description of financial and social factors that influence the success of insolvency proceedings, specifically in selected companies Blažek Praha a.s., KARA Trutnov a.s., pietro filipi s.r.o. and ZOOT a.s. The financial analysis was carried out based on the evaluation of data in the Financial Health application from the Ministry of Justice. Social data was evaluated based on the description of key persons and insolvency proceedings. Conclusion from the quantitative analysis, it was concluded that if the system had been available before the bankruptcy, it would have helped the ZOOT company the most, which had the highest indication of warning signals. Based on the social data collection, it was confirmed that the relationship of the founder of the company is stronger than the person taking over an established business, because the founder is willing to sacrifice more of his finances and time during the insolvency proceedings. In conclusion, based on the collected data, the author evaluates KARA Trutnov a.s. as the most successful company in the solution of bankruptcy.
Klíčová slova: Fashion industry; reorganization; bankruptcy; liquidation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2022
Datum podání práce: 23. 8. 2023
Datum obhajoby: 15. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: