Hodnocení a vykazování podnikové udržitelnosti – proces a nástroje nefinančního reportingu: případová studie

Název práce: Hodnocení a vykazování podnikové udržitelnosti – proces a nástroje nefinančního reportingu: případová studie
Autor(ka) práce: Runcziková, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abíková, Jana
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na současnou praxi vykazování ESG výkonnosti v organizacích. Teoretická část práce se zaměřuje na pochopení významu ESG reportingu pro podniky a na hlavní motivátory pro jeho implementaci. Zároveň poskytuje přehled standardů reportingu udržitelnosti a popis současné situace ohledně vývoje evropské reportingové legislativy. Praktická část práce pak zjišťuje motivaci pro tvorbu ESG reportů českých firem, zkoumá jejich proces reportingu, prvky dobré praxe, výzvy a bariéry. Zároveň zachycuje vhodnou strukturu reportu udržitelnosti. Výsledky nabízí doporučení, jak proces efektivně implementovat. Zjišťují, že nezbytnými prvky procesu jsou dialog se stakeholdery a analýza významnosti ESG témat. Oboje má vliv na výslednou formu a obsah reportů. Výsledný report má plnit účel nástroje pro transparentní komunikaci a nástroje pro efektivní rozhodování při řízení udržitelnosti ve společnosti.
Klíčová slova: analýza materiality; management udržitelnosti; struktura ESG reportu; ESG reporting
Název práce: ESG Performance Assessment and Reporting: Reporting Process and Sustainability Report Structure
Autor(ka) práce: Runcziková, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Abíková, Jana
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The study focuses on the current practice of ESG performance reporting in organizations. The theoretical part of the thesis focuses on understanding the significance of ESG reporting for businesses and the primary motivators for its implementation. It also provides an overview of sustainability reporting standards and a description of the current state of European reporting legislation. The practical part of the study investigates the motivations for creating ESG reports of Czech companies, examines their reporting process, elements of good practice, challenges and barriers. It also proposes an appropriate structure for a sustainability report. Research results offer recommendations for effective implementation of the process. They find that stakeholder dialogue and ESG materiality analysis are essential elements of the process which influence the final form and content of the reports. The final report serves as a tool for transparent communication and effective decision-making in sustainability management.
Klíčová slova: ESG reporting; Materiality analysis; ESG report structure ; Sustainability management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83185/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: