Analýza dluhopisových výnosností

Název práce: Analýza dluhopisových výnosností
Autor(ka) práce: Bradáč, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá dluhopisovými výnosnostmi a jejich termínovou strukturou. Hlavním cílem pak je na případech státních dluhopisů ČR a USA prokázat nebo vyvrátit vliv faktorů a působení krizových situací na daných ekonomikách. V software EViews 12 jsou pro to vytvořeny lineárně regresní modely, které ukazují významný pozitivní vliv diferencí mezibankovní úrokové sazby a ceny akciového indexu na diferencovaný úrovňový komponent termínové struktury v obou ekonomikách. Jako statisticky nevýznamná se pak projevuje ve všech modelech relativní produkční mezera. Z krizových vlivů se v obou ekonomikách významně projevuje finanční krize a krize spojená s pandemií COVID-19. Začátek a konec finanční krize se pak na modelech obou ekonomik projevuje obdobně, ač s jistým zpožděním v případě ČR. Konec koronavirové krize má pak na základní komponenty českých výnosností negativní vliv oproti pozitivnímu vlivu v USA. Tento rozdíl přináší příležitost pro zkoumání komparací mezi těmito ekonomikami ve spojitosti například s rozvinutostí akciového trhu. V závěru jsou zformulovány další výstupy lineárně regresních modelů a porovnání případů ČR a USA. Dále jsou v něm popsány limitace této práce a další doporučené kroky pro výzkum tohoto tématu.
Klíčová slova: akciové indexy; produkční mezera; krize; Česká republika; úroveň; Spojené státy americké; sklon; zakřivení; mezibankovní sazby; dluhopis; výnosnost; výnosová křivka; základní komponenty
Název práce: Bond yield analysis
Autor(ka) práce: Bradáč, Zdeněk
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Drahokoupil, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with bond yields and their term structure. The main goal is to evaluate the impact of various factors and crises on the principal components of bond yields of the government bonds of Czech republic and United states of America. The linear regression models are created using the EViews 12 software. Their estimation output shows a statistically significant positive impact of the interbank interest rate and the price of the stock index, both at their first difference, on the difference of the level component of the term structure in both economies. All models show statistical insignificance of the relative output gap. Out of all considered critical periods, the financial crisis and the COVID-19 crisis have a significant impact on both economies. The begining and the end of the financial crisis have a cognate effect on both economies, only with a delay in the case of Czech republic. The end of the coronavirus crisis then has a negative effect on the difference of level of czech government bonds, as opposed to positive effect on the USA case. This disparity can be viewed as an opportunity to examine the comaprison between these two economies in regards to the development of their stock market. Further interpretation of the estimation outcome, as well as further comparison of czech and american bond yields can be found it the conclusion of this thesis. Also, the limitations of this thesis and recommendations for further research can be found in the conclusion.
Klíčová slova: interbank interest rates; stock indexes; Czech republic; United states of America; bond; yield; yield curve; principal components; level; slope; curvature; output gap; crises

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 4. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80506/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: