Technická a ekonometrická analýza vývoje cen mědi

Název práce: Technicka a ekonometrická analýza vývoje cen mědi
Autor(ka) práce: Bashlykov, Igor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Vasyliev, Dmytro
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Forecasting commodity prices is a crucial aspect of financial decision-making, enabling investors and market participants to make informed choices and manage risks effectively. This study focuses on copper, a vital industrial metal with significant economic implications. The objective is to explore and compare the effectiveness of econometric models in predicting the future price movements of copper and make technical analysis indicators more suitable for potentially generating profits. By combining quantitative analysis and insights from both analytical approaches, this research contributes to a deeper understanding of copper price dynamics and may lay the groundwork for future research in commodity price prediction.
Klíčová slova: Econometric analysis; SARIMA; SARIMAX; SMA; EMA; MACD; Naive Model; ARIMA; ARIMAX; technical analysis; SO; RSI; BB; commodity; copper
Název práce: Technická a ekonometrická analýza vývoje cen mědi
Autor(ka) práce: Bashlykov, Igor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fičura, Milan
Oponenti práce: Vasyliev, Dmytro
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Prognóza cen komodit je klíčovým prvkem finančního rozhodování, umožňujícím investorům a účastníkům trhu uváženě volit a efektivně řídit rizika. Tato studie se zaměřuje na měď, důležitý průmyslový kov s významnými ekonomickými důsledky. Cílem je prozkoumat a porovnat účinnost ekonometrických modelů při předpovídání budoucích pohybů cen mědi a zefektivnit ukazatele technické analýzy s cílem potenciálně generovat zisky. Spojením kvantitativní analýzy a poznatků z obou analytických přístupů přispívá tato výzkumná práce k hlubšímu porozumění dynamice cen mědi a může položit základy pro budoucí výzkum v předpovídání cen komodit.
Klíčová slova: Naive Model; SARIMAX; Ekonometrická analýza; Technická analýza; SMA; EMA; MACD; SO; RSI; BB; ARIMA; ARIMAX; SARIMA; komodita; měď

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: