Reforma referenčních úrokových sazeb

Název práce: Reforma referenčních úrokových sazeb
Autor(ka) práce: Urban, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá reformou referenčních úrokových sazeb. Soustředí se zejména na přechod z USD LIBOR na SOFR. První část práce se věnuje rozdílům mezi IBOR a RFR sazbami. Druhá část analyzuje krátkodobé úrokové sazby na americkém peněžním trhu, měnověpolitické nástroje Fed, a TED spread. Třetí část popisuje přechod z USD LIBOR na SOFR a ukazuje nedostatky SOFR. Ve čtvrté části práce je aproximována kreditní prémie a jsou navrženy nové indikátory rizika na trhu. V poslední části práce je cílem navrhnout řešení otázky: „Jak nahradit PRIBOR, pokud by jeho publikace byla ukončena?“ Toho je dosáhnuto pomocí rovnice kryté úrokové parity a Nelson-Siegel-Svensson modelu.
Klíčová slova: SOFR; EFFR; AMERIBOR; PRIBOR; LIBOR; CZEONIA; TED spread
Název práce: Benchmark reform
Autor(ka) práce: Urban, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Petr
Oponenti práce: Palán, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is concerned with benchmark reform. The thesis focuses on transition from USD LIBOR to SOFR. The first part of this thesis is centered on differences between IBOR and RFR rates. The second part analyses short-term interest rates in the American money market, Fed’s monetary policy tools, and TED spread. The third part describes the transition from USD LIBOR to SOFR and shows limitations of SOFR. Credit premium is estimated in the fourth part, as well as new indicators of risk in the market. The aim of the last part is to propose a solution to the following question: “How to replace PRIBOR, should its publication be ceased?” This is achieved by using covered interest rate parity equation and Nelson-Siegel-Svensson model.
Klíčová slova: LIBOR; SOFR; EFFR; AMERIBOR; PRIBOR; CZEONIA; TED spread

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: