Celosvětový proces kvantitativního uvolňování peněz v letech 2010- 2021 v kontextu novely zákona o ČNB z roku 2021

Název práce: Celosvětový proces kvantitativního uvolňování peněz v letech 2010- 2021 v kontextu novely zákona o ČNB z roku 2021
Autor(ka) práce: Jílek, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Skopeček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na dopady kvantitativního uvolňování na makroekonomické veličiny pro vybrané země s centrálními bankami, které aplikují kvantitativní uvolňování. Následně se hlouběji zabývá teorií inflace v kontextu kvantitativního uvolňování. Tento nekonvenční měnově politický nástroj, který zvyšuje peněžní nabídku, získává vzrůstající intenzitou využívání v zemích západního světa s jistými negativními dopady jako jsou inflační tlaky a nepřímá podpora fiskální neodpovědnosti pomocí skupování vládních dluhopisů ze sekundárního trhu. Tyto aktivity centrálních bank jsou tvořeny za účelem akomodace šoků spojených s propadem hospodářského výstupu, avšak vytváří distorzi na trzích finančních aktiv. V srpnu roku 2021 byla přijata novela zákona o České národní bance, která jí zvyšuje pravomoci pro operace na volném trhu, tedy efektivně možnost vyššího objemu kvantitativního uvolňování. Novelu a její dopady bude zahrnuto v teoretické části práce. Dále v teoretické části bude uveden rozbor centrálních bank aplikující QE a teorie inflace v kontextu kvantitativního uvolňování a transmisní mechanismy kvantitativního uvolňování. Dále se práce bude zabývat vývojem HDP, zadluženosti, inflace a kvantitativního uvolňování s jejich dopadem na jednotlivé ekonomiky. Dále bude analyzován Okonův zákon na příkladu České republiky a metriky neoklasického růstového modelu v základní podobě.
Klíčová slova: kvantitativní uvolňování; novela zákona ČNB; transmisními mechanismus; inflace; monetární politika; neoklasický růstový model
Název práce: The worldwide process of Quantitative easing in 2010-2021 in the context of the 2021 Amendment to the Act on the CNB
Autor(ka) práce: Jílek, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Skopeček, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the effects of quantitative easing on macroeconomic variables for selected countries with central banks that apply quantitative easing. Subsequently, it deals more deeply with the theory of inflation in the context of quantitative easing. This unconventional monetary policy tool, which increases the money supply, is gaining increasing intensity of use in the countries of the Western world with certain negative effects such as inflationary pressures and indirect support for fiscal irresponsibility through the purchase of government bonds from the secondary market. These central bank activities are designed to accommodate shocks associated with a drop in economic output, but they create distortions in financial asset markets. In August 2021, an amendment to the Act on the Czech National Bank was adopted, which increases its powers for operations on the free market, i.e. effectively the possibility of a higher volume of quantitative easing. The amendment and its effects will be included in the theoretical part of the work. Furthermore, in the theoretical part, an analysis of central banks applying QE and inflation theory in the context of quantitative easing and the transmission mechanisms of quantitative easing will be presented. Furthermore, the work will deal with the development of GDP, indebtedness, inflation and quantitative easing with their impact on individual economies. Next, Okon's law will be analyzed using the example of the Czech Republic and the metrics of the neoclassical growth model in its basic form.
Klíčová slova: quantitative easing; amendment to the CNB Act; transmission mechanism; inflation; monetary policy; neoclassical growth model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2022
Datum podání práce: 30. 8. 2023
Datum obhajoby: 21. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81671/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: