Komparace připravenosti dvou vybraných venkovských oblastí ve Středočeském kraji ve vztahu k možnostem využití digitalizace k místnímu rozvoji

Název práce: Komparace připravenosti dvou vybraných venkovských oblastí ve Středočeském kraji ve vztahu k možnostem využití digitalizace k místnímu rozvoji
Autor(ka) práce: Turková, Adriena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem odolnosti venkova v kontextu digitalizace, která hraje klíčovou roli v současné regionální konkurenceschopnosti a regionálním růstu. Hlavním cílem práce je identifikovat připravenost klíčových aktérů ve vybraných venkovských oblastech Středočeského kraje na příležitosti spojené s digitalizací a jaký je její vliv na místní rozvoj. Práce se zaměřuje na srovnání dvou vybraných venkovských oblastí s odlišnou úrovní vybavenosti infrastrukturou informační a komunikační technologie (ICT). Pro dosažení cílů práce jsou stanoveny tři výzkumné otázky, které umožňují analyzovat aktuální situaci a posoudit připravenost venkovských oblastí z hlediska pokrytí ICT, digitálních dovedností a dostupnosti digitálních služeb, které společně přispívají k efektivnímu využívání digitalizace k místnímu rozvoji. Komparace dvou venkovských oblastí ukazuje, že i když se liší v úrovni ICT infrastruktury, tak sdílejí podobné postupy a výzvy v oblasti digitalizace, ačkoli úroveň připravenosti MAS na digitalizaci není ještě zcela optimální. Autorka navrhuje schéma, které ilustruje potenciál digitálního kapitálu a jeho vliv na posílení odolnosti venkovských oblastí jako jeden z aspektů místního rozvoje.
Klíčová slova: rozvoj venkova; digitální kapitál; odolnost venkova; ICT infrastruktura; MAS; digitalizace; digitální propast; venkovské oblasti
Název práce: Comparing the readiness of two selected rural areas in the Central Bohemian Region for the use of digitalization for local development
Autor(ka) práce: Turková, Adriena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Oponenti práce: Wokoun, René
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis addresses the topic of rural resilience in the context of digitalization, which plays a key role in contemporary regional competitiveness and regional growth. The main objective of this thesis is to identify the readiness of key actors in selected rural areas in the Central Bohemian Region for the opportunities associated with digitalization and to assess its impact on local development. The thesis compares two rural areas with different levels of information and communication technology (ICT) infrastructure. To achieve the objectives of this thesis, three research questions are addressed to analyse the current situation and assess the readiness of rural areas in terms of ICT coverage, digital skills, and availability of digital services. These factors contribute to the effective use of digitalization for local development. The comparison of the two rural areas reveals that, although they differ in the level of ICT infrastructure, they share similar practices and challenges in digitalization. However, the level of digital readiness of the Local Action Groups (LAGs) is not yet optimal. The author proposes a scheme that illustrates the potential of digital capital and its impact on strengthening the resilience of rural areas as one aspect of local development.
Klíčová slova: digitalization; digital gap; rural resilience; ICT infrastructure; LAG; rural development; rural resilience; digital capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2022
Datum podání práce: 31. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81043/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: