Ekonomie bezpečnosti a české paradigma rozpočtování resortu obrany v kontextu regionu zemí V4

Název práce: Ekonomie bezpečnosti a české paradigma rozpočtování resortu obrany v kontextu regionu zemí V4
Autor(ka) práce: Bahenský, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá proměnou českého rozpočtovacího paradigmatu pro resort obrany, zejména po 24. únoru 2022, tedy ruském vojenském napadení Ukrajiny. Česká republika se mimo jiné i v reakci na tento čin rozhodla vydat cestou přijetí zbrusu nového zákona o financování obrany, jenž má obraně zajistit dlouhodobě stabilní financování tzv. strategických projektů armády, a to skrze využívání “standardních nástrojů řízení likvidity státu”. V kontextu teorie veřejného statku, veřejných financí a veřejného sektoru a teoretických východisek v Česku stále málo známého konceptu ekonomie bezpečnosti jsou podrobeny analýze různá obecná specifika financování resortu obrany a následně i finanční a rozpočtovací nástroje nového zákona o financování obrany s důrazem právě na “standardní nástroje řízení likvidity státu” a tzv. nároky z nespotřebovaných výdajů. Nový způsob financování je následně zkomparován s alternativními variantami mimorozpočtového fondovního financování – jednak zřízením klasického státního fondu dle parametrů rozpočtových pravidel, jednak využitím vnitroresortního rezervního fondu. Obě tyto varianty se však dle provedeného zkoumání jeví jako finančně i administrativně náročnější a jsou vhodné pouze v případě vícezdrojového účelového financování. Na závěr je provedena krátká srovnávací rešerše rozpočtovacích modelů resortů obrany v ostatních zemích regionu V4, jež se financování své obranyschopnosti v novém evropském bezpečnostním klimatu rozhodly řešit každá svou vlastní cestou a které mohou pro tuzemskou rozpočtovací praxi posloužit jako vhodný zdroj inspirace pro další uvažování o efektivním, hospodárném a účelném zajišťování natolik specifického veřejného statku, jakým je právě bezpečnost a obrana státu.
Klíčová slova: rozpočtování; fond; V4; armáda; rozpočet; obrana; bezpečnost; financování
Název práce: The Economics of Security and Czech Defense Budgeting Paradigm in the Context of V4 Region
Autor(ka) práce: Bahenský, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peková, Jitka
Oponenti práce: Čáp, Vilém
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the transformation of the Czech budgeting paradigm for the Ministry of Defence, especially after February 24, 2022, i.e. the Russian military attack on Ukraine. Among other things, in response to this act, the Czech Republic decided to pass the new defence financing legislative act, which is intended to ensure long-term stable financing of the so-called strategic projects of the army for the defence, through the use of "standard state liquidity management tools". In the context of the theory of public goods, public finances and the public sector and the theoretical starting points of the concept of security economics, which is still little known in the Czech Republic, the various general specifics of the financing of the Ministry of Defence are subjected to analysis, as well as the financial and budgeting instruments of the new law on defence financing, with an emphasis on "standard instruments state liquidity management" and so-called claims from unconsumed expenses. The new method of financing is subsequently compared with alternative variants of extra-budgetary fund financing - on the one hand, by establishing a classic state fund according to the parameters of budget rules, on the other hand, by using an intra-ministerial reserve fund. However, according to the research carried out, both of these options appear to be financially and administratively more demanding and are only suitable in the case of multi-source, purpose-built financing. At the end, a short comparative research of the budgeting models of defence ministries in other countries of the V4 region, which each decided to solve the financing of their defence capability in the new European security climate in their own way, and which can serve as a suitable source of inspiration for the domestic budgeting practice for further thinking about effective, economical, and efficient provision of such a specific public good as the security and defence of the state.
Klíčová slova: security; defence; army; funding; budgeting; fund; V4; budget

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 9. 2023
Datum podání práce: 7. 1. 2024
Datum obhajoby: 30. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83409/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: