Úskalí odvětvových koeficientů beta a doporučení plynoucí pro oceňování podniků v České republice

Název práce: Úskalí odvětvových koeficientů beta a doporučení plynoucí pro oceňování podniků v České republice
Autor(ka) práce: Dvořák, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Režňáková, Mária; Majdúchová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce na téma „Úskalí odvětvových koeficientů beta a doporučení plynoucí pro oceňování podniků v České republice“ je zaměřena na odvětvové koeficienty beta v Evropě v období 2012 – 2022. Práce se věnuje analýze možností použití jemnějších přístupů z hlediska statistické významnosti, časové a regionální diferenciace a popisu výsledných dopadů na hodnotu odvětvových koeficientů beta. Provedené analýzy prokázaly rozdíly mezi odvětvovými koeficienty beta v případě zahrnutí či nezahrnutí statisticky nespolehlivých koeficientů beta, případně mezi odvětvovými koeficienty beta v jednotlivých geografických regionech v Evropě. Variabilita odvětvových koeficientů beta byla v některých odvětvích období 2012 – 2022 velmi vysoká, což implikuje použití vhodnějších historických průměrů oproti bodovým odhadům k datu ocenění. Statisticky významná odlišnost vnitroročních odvětvových koeficientů beta od koncoročních se nepotvrdila. Obecně lze doporučit, že by oceňovatelé v České republice v případě ocenění podniku měli při stanovení koeficientu beta zmíněná úskalí brát v úvahu.
Klíčová slova: Koeficient beta; Geografické regiony; Odvětví; Statistická spolehlivost; Beta; Variabilita
Název práce: The pitfalls of industry beta coefficients and recommendations for the business valuations in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Dvořák, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Maříková, Pavla
Oponenti práce: Režňáková, Mária; Majdúchová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation thesis “The pitfalls of industry beta coefficients and recommendations for the business valuations in the Czech Republic” is focused on industry beta coefficients in Europe in the period 2012 - 2022. The thesis is devoted to the analysis of the possibilities of finer approaches in terms of statistical significance, temporal and regional differentiation and the resulting impacts on the value of industry beta coefficients. The conducted analyses have demonstrated differences in industry beta coefficients when statistically insignificant beta coefficients are included or excluded in the sample, as well as differences in industry beta coefficients in various geographic regions in Europe. The variability of industry beta coefficients in some sectors during the period 2012 - 2022 was very high, implying the use of more appropriate historical averages instead of point estimates as of the valuation date. There was no statistically significant difference between intra-year and year-end industry beta coefficients. In general, it can be recommended that appraisers in the Czech Republic should take into account the mentioned pitfalls when determining the beta coefficient for business valuation.
Klíčová slova: Industry; Statistical significance; Beta coefficient; Geographic regions; Beta; Variability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2019
Datum podání práce: 13. 11. 2023
Datum obhajoby: 25. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85258/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: