Strategická analýza firmy Železiarne Podbrezová

Název práce: Strategic Analysis of Železiarne Podbrezová
Autor(ka) práce: Holubová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kupec, Václav
Oponenti práce: Adamčák, Marcel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In this bachelor's thesis, the company Železiarne Podbrezová is the subject of an extensive strategic examination. Using techniques that cover both the macro and micro viewpoints, a multidimensional approach is employed in order to obtain insightful data on the enterprise's position within its industry. The PESTEL analysis, which outlines the political, economic, social, and technological landscapes, and Porter's five forces, which describes the bargaining power of buyers, bargaining powers of suppliers, the threat of substitute products, rivalry, and threats of new entrants landscapes, are used to unravel the macroenvironmental factors influencing the firm. The SWOT analysis is used to analyse the microenvironment while highlighting the company's innate strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The VRIO framework allows for a deeper exploration of a company's internal resources, aiding in the identification of resources and competencies that may confer a lasting competitive advantage. By comparing the firm's performance measures with those of its rivals, benchmarking further contextualizes these conclusions. The study's main goal is to rigorously evaluate both the internal and exterior environment of Železiarne Podbrezová, guided by a thorough literature research. Finally, suggestions are created to set the direction for the business's future development initiatives using these analytical findings.
Klíčová slova: SWOT; Vrio; Železiarne Podbrezová
Název práce: Strategická analýza firmy Železiarne Podbrezová
Autor(ka) práce: Holubová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kupec, Václav
Oponenti práce: Adamčák, Marcel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této bakalářské práci je podnik Železiarne Podbrezová předmětem rozsáhlého strategického zkoumání. Pomocí technik, které pokrývají jak makro, tak mikro hlediska, se používá vícerozměrný přístup, aby bylo možné získat pronikavá data o postavení podniku v jeho odvětví. Analýza PESTEL, která nastiňuje politickou, ekonomickou, sociální a technologickou krajinu, a Porterových pět sil, která popisuje vyjednávací sílu kupujících, vyjednávací sílu dodavatelů, hrozbu substitučních produktů, rivalitu a hrozby zemí nově vstupujících na trh, se používají k odhalení makroprostředí ovlivňujících firmu. SWOT analýza se používá k analýze mikroprostředí a zdůraznění vrozených silných a slabých stránek společnosti, příležitostí a hrozeb. Rámec VRIO umožňuje hlubší prozkoumání vnitřních zdrojů společnosti a pomáhá při identifikaci zdrojů a kompetencí, které mohou poskytnout trvalou konkurenční výhodu. Porovnáním výkonnostních ukazatelů firmy s výkonnostními ukazateli jejích konkurentů benchmarking dále uvádí tyto závěry do kontextu. Hlavním cílem studie je důsledné zhodnocení vnitřního i vnějšího prostředí Železiarní Podbrezová na základě důkladného literárního výzkumu. Nakonec jsou pomocí těchto analytických zjištění vytvořeny návrhy, které určují směr budoucích rozvojových iniciativ podniku.
Klíčová slova: SWOT; Železiarne Podbrezová; Vrio

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2023
Datum podání práce: 20. 9. 2023
Datum obhajoby: 18. 10. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83628/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: