ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI NA KUBĚ: JEJICH ROLE V KUBÁNSKÉ EKONOMICE A PŘEKÁŽKY JEJICH DALŠÍHO ROZVOJE

Název práce: ZAHRANIČNÍ SPOLEČNOSTI NA KUBĚ: JEJICH ROLE V KUBÁNSKÉ EKONOMICE A PŘEKÁŽKY JEJICH DALŠÍHO ROZVOJE
Autor(ka) práce: Šmelc, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Taušer, Josef; Šaroch, Stanislav; Varadzin, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mezinárodně působící společnosti jsou výrazným ekonomickým fenoménem. Objem jimi realizovaných aktivit během druhé poloviny 20. století významně stoupl a tyto společnosti dnes hrají důležitou roli v ekonomikách většiny zemí světa. Kapitál, znalosti a technologie, které tyto společnosti přinášejí do hostitelských ekonomik, mají často pozitivní vliv na produktivitu výrobních faktorů těchto zemí. Objem a charakter aktivit mezinárodně působících společností i míra jejich celkového vlivu na hostitelskou ekonomiku je však značně závislá na kvalitě investičního prostředí daných zemí. Otázky dopadů aktivit zahraničních společností a identifikace hlavních faktorů ovlivňujících jejich činnost v hostitelských ekonomkách byly předmětem nepřeberného množství výzkumů. Pouze malá pozornost však byla věnována jejich působení na Kubě, kde tyto společnosti začaly působit po roce 1990, kdy se jim Kuba v určité míře otevřela poté, co přišla o ekonomickou podporu Sovětského svazu. Tato disertační práce si proto vzala za cíl zhodnotit působení zahraničních společností na Kubě a popsat faktory omezující jejich další rozvoj. Za účelem naplnění cíle práce byla analyzována data kubánského statistického úřadu a data získaná prostřednictvím vlastního výzkumu zahrnujícího dotazníkové šetření a řízené rozhovory se zástupci zahraničních společností působících na Kubě a s experty na kubánskou ekonomiku. Bylo zjištěno, že Kuba je, i přes komplikované investiční prostředí, schopná přilákat určité množství přímých zahraničních investic (PZI). Jejich roční objem je však značně kolísavý a od 90. let se pohybuje v rozmezí 0-2 % HDP. Role PZI ve vnější ekonomické rovnováze Kuby je spíše méně významná ve srovnání s hlavními položkami běžného účtu, kterými jsou vývoz služeb (zejm. do Venezuely), cestovní ruch a příliv remitencí. Ve vlastním šetření bylo zjištěno, že zahraniční společnosti považují za nejvíce omezující faktory kubánského investičního prostředí pro svou činnost a další rozvoj makroekonomickou nestabilitu, nemožnost pořizování nemovitostí, nedostupné místní financování, problémy v oblasti pohybu kapitálu a repatriace zisku a nadměrnou regulaci pracovního trhu. Nad rámec hodnocených faktorů pak společnosti nejčastěji jako omezující faktor zmiňovaly špatnou platební morálku kubánských státních podniků a obchodní embargo USA. Pokud jde o dopady činnosti zahraničních společností na kubánské podniky, informace získané v šetření indikují určité působení spillover efektů ve vertikálním směru zejm. prostřednictvím přímé podpory rozvoje místních podniků ze strany zahraničních společností. Jako faktory omezující širší působení spillover efektů ve vertikálním i horizontálním směru byly identifikovány omezená mobilita pracovní síly mezi zahraničními a domácími podniky a omezená spolupráce mezi zahraničními společnostmi a soukromými podniky. V návaznosti na tato zjištění byly v disertační práci formulovány návrhy na zlepšení podmínek pro působení zahraničních společností na Kubě a zvýšení jejich přínosu pro kubánskou ekonomiku. Provedený výzkum potvrdil a dále doplnil zjištění z doposud realizovaných studií zaměřených na kubánské investiční prostředí (nad rámec dosavadních zjištění byla identifikována zejm. vysoká citlivost aktivit zahraničních společností na makroekonomické faktory). Oblast spillover efektů nebyla u kubánské ekonomiky doposud prozkoumána. Zjištění provedeného výzkumu jsou tak v této oblasti zcela nová.
Klíčová slova: nadnárodní společnosti; přímé zahraniční investice; Kuba; spillover efekty; vnější ekonomická rovnováha; investiční prostředí
Název práce: FOREIGN COMPANIES IN CUBA: THEIR ROLE IN THE CUBAN ECONOMY AND OBSTACLES TO THEIR FURTHER DEVELOPMENT
Autor(ka) práce: Šmelc, Petr
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Vlčková, Jana
Oponenti práce: Taušer, Josef; Šaroch, Stanislav; Varadzin, František
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Multinational enterprises are a significant economic phenomenon. The scale and scope of their activities increased remarkably during the second half of the 20th century resulting in these entities playing an important role within the economies of most countries in the world. The capital, knowledge, and technology that these companies bring to host economies often have a positive effect on the productivity of those countries. However, the extent and character of the activities of internationally operating companies as well as the degree of their overall influence on the host economy is highly dependent on the quality of the investment environment in the given countries. The questions of the impact of the activities of foreign companies and the identification of the main factors determining their activities in host economies have been the subject of much research. However, little attention has been paid to their activities in Cuba, where these companies began to operate after 1990 when Cuba opened up to them to some extent after losing economic support from the Soviet Union. This dissertation, therefore, evaluates the activities of foreign companies in Cuba and describes the factors limiting their further development. Data from the Cuban Statistical Office and data obtained through own research, including a questionnaire survey and guided interviews with representatives of foreign companies operating in Cuba and with experts on the Cuban economy, were analyzed. It was found that Cuba is able to attract a certain amount of foreign direct investment (FDI) despite its very complicated investment environment. However, the annual inflow of FDI fluctuates considerably and has been in the range of 0-2% of GDP since the 1990s. The role of FDI in Cuba's external balance is less significant compared to the main items of the current account, which are the export of services (especially to Venezuela), tourism, and the inflow of remittances. Research showed that that foreign companies consider the most limiting factors of the Cuban investment environment for their activity and further development to be macroeconomic instability, the impossibility of acquiring real estate, unavailable local financing, problems in the area of capital movement and profit repatriation, and excessive labor market regulation. In addition to the evaluated factors, companies most often mentioned the bad payment morale of Cuban state-owned enterprises and the U.S. trade embargo as limiting factors. Regarding the impact of the activities of foreign companies on Cuban companies, the information obtained in the investigation indicates a certain spillover effects in the vertical direction, in particular through the direct support of the development of local companies by foreign companies. Limited labor mobility between foreign and domestic enterprises and limited cooperation between foreign companies and private enterprises have been identified as factors limiting the wider impact of both vertical and horizontal spillover effects. Based on these findings, proposals were formulated in the dissertation to improve the conditions for the operation of foreign companies in Cuba and increase their contribution to the Cuban economy. The research confirmed and further supplemented findings from other studies focused on the Cuban investment climate (in addition to the previous findings, the high sensitivity of the activities of foreign companies to macroeconomic factors was identified). The area of spillover effects has not yet been explored in the Cuban economy. The findings of the conducted research are thus completely new.
Klíčová slova: Cuba; multinational enterprises; foreign direct investment; investment climate; spillover effects; external balance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2018
Datum podání práce: 26. 9. 2023
Datum obhajoby: 28. 11. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65454/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: